Urząd Gminy Miejsce Piastowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Załączniki:

1. Uchwała Nr XVIII/112/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok. Plik pdf 33.11 KB
3. Uchwała Nr XVIII/114/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie zabezpieczenia umowy z Samorządem Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w formie weksla ... Plik pdf 17.53 KB
4. Uchwała Nr XVIII/115/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 22.04 KB
5. Uchwała Nr XVIII/116/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 21.30 KB
6. Uchwała Nr XVIII/117/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 23.29 KB
7. Uchwała Nr XVIII/118/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 21.46 KB
8. Uchwała Nr XVIII/119/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ... Plik pdf 92.95 KB
12. Uchwała Nr XVIII/123/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi. Plik pdf 48.21 KB
13. Uchwała Nr XVIII/124/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi. Plik pdf 13.77 KB
14. Uchwała Nr XVIII/125/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi. Plik pdf 13.17 KB
15. Uchwała Nr XVIII/126/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej. Plik pdf 13.08 KB
17. Uchwała Nr XIX/128/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ... Plik pdf 33.00 KB
18. Uchwała Nr XIX/129/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej. Plik pdf 13.61 KB
19. Uchwała Nr XIX/130/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej. Plik pdf 12.87 KB
20. Uchwała Nr XX/131/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Widaczu w Szkołę Filialną ... Plik pdf 20.37 KB
21. Uchwała Nr XXI/132/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Plik pdf 430.01 KB
22. Uchwała Nr XXI/133/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Plik pdf 17.18 KB
23. Uchwała Nr XXI/134/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Plik pdf 17.28 KB
24. Uchwała Nr XXI/135/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „MIEJSCE PIASTOWE 1” – etap I Plik pdf 291.44 KB
25. Uchwała Nr XXI/136/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „MIEJSCE PIASTOWE 2” Plik pdf 214.12 KB
26. Uchwała Nr XXI/137/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejsce Piastowe na lata 2012 – 2032” Plik pdf 697.10 KB
27. Uchwała Nr XXI/138/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Plik pdf 13.15 KB
28. Uchwała Nr XXI/139/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek Plik pdf 68.38 KB
30. Uchwała Nr XXI/141/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania pn.: „Zakup średniego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej ... Plik pdf 16.06 KB
31. Uchwała Nr XXII/142/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Plik pdf 163.97 KB
33. Uchwała Nr XXII/144/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Miejsce Piastowe środków stanowiących fundusz sołecki Plik pdf 12.82 KB
34. Uchwała Nr XXII/145/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Widaczu w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Targowiskach z siedzibą w Widaczu Plik pdf 62.16 KB
35. Uchwała Nr XXII/146/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, ... Plik pdf 65.87 KB
36. Uchwała Nr XXII/147/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych ... Plik pdf 61.15 KB
37. Uchwała Nr XXII/148/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe Plik pdf 73.37 KB
38. Uchwała Nr XXII/149/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie odmowy zmiany uchwały Nr XIV/124/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia ... Plik pdf 96.78 KB
39. Uchwała Nr XXII/150/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi. Plik pdf 57.25 KB
40. Uchwała Nr XXII/151/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie przystąpienia Gminy Miejsce Piastowe do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016” Plik pdf 13.17 KB
41. Uchwała Nr XXII/152/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejsce Piastowe w 2012 r.” Plik pdf 73.67 KB
42. Uchwała Nr XXII/153/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok. Plik pdf 8.42 MB
46. Uchwała Nr XXIII/157/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym Plik pdf 702.99 KB
47. Uchwała Nr XXIII/158/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym Plik pdf 720.32 KB
48. Uchwała Nr XXIII/159/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym Plik pdf 1.60 MB
49. Uchwała Nr XXIII/160/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w 2011 roku w Gminie Miejsce Piastowe Plik pdf 2.24 MB
50. Uchwała Nr XXIII/161/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejsce Piastowe ... Plik pdf 186.23 KB
51. Uchwała Nr XXIII/162/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych ... Plik pdf 62.17 KB
52. Uchwała Nr XXIII/163/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie nazw ulic będących drogami publicznymi oraz nazw dróg wewnętrznych w miejscowości Rogi Plik pdf 3.39 MB
53. Uchwała Nr XXIII/164/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie odpowiedzi i przekazania skargi wraz z aktami sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Rzeszowie Plik pdf 336.86 KB
54. Uchwała Nr XXIV/165/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejsce Piastowe za 2011 rok ... Plik pdf 267.01 KB
55. Uchwała Nr XXIV/166/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe za 2011 rok Plik pdf 308.75 KB
57. Uchwała Nr XXIV/168/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Plik pdf 5.24 MB
58. Uchwała Nr XXIV/169/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sprządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Miejsce Piastowe -Anielska Górka" Plik pdf 2.21 MB
59. Uchwała Nr XXIV/170/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym Plik pdf 260.12 KB
60. Uchwała Nr XXIV/171/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym Plik pdf 219.12 KB
61. Uchwała Nr XXIV/172/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie nadania nazw ulicom będących drogami publicznymi w miejscowości Niżna Łąka Plik pdf 2.49 MB
62. Uchwała Nr XXIV/173/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Miejsce Piastow. Plik pdf 605.43 KB
64. Uchwała Nr XXV/175/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 sierpnia 2012 roku w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 1/07/2012 Zebrania Wiejskiego w Rogach z dnia 22.07.2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Plik pdf 75.32 KB
65. Uchwała Nr XXV/176/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 sierpnia 2012 roku w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność komunalną gminy Plik pdf 12.60 KB
66. Uchwała Nr XXV/177/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 sierpnia 2012 roku w sprawie zgody na zamianę nieruchomości gruntowych niezabudowanych Plik pdf 13.31 KB
67. Uchwała Nr XXV/178/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Plik pdf 304.75 KB
69. Uchwała Nr XXV/180/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 sierpnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Plik pdf 12.18 KB
70. Uchwała Nr XXV/181/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego nauczycielom wysokość stawek oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia... Plik pdf 74.57 KB
71. Uchwała Nr XXV/182/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 sierpnia 2012 roku w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych oraz ustalenia ich organizacji Plik pdf 55.81 KB
73. Uchwała Nr XXVI/184/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zabezpieczenia umowy z Samorządem Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie... Plik pdf 13.59 KB
74. Uchwała Nr XXVI/185/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Plik pdf 99.67 KB
75. Uchwała Nr XXVII/186/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 października 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Plik pdf 381.23 KB
79. Uchwała Nr XXVII/190/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 października 2012 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta... Plik pdf 12.61 KB
80. Uchwała Nr XXVII/191/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 października 2012 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebigu Plik pdf 42.20 KB
82. Uchwała Nr XXVII/193/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Miejsce Piastowe na okręgi wyborcze... Plik pdf 31.67 KB
83. Uchwała Nr XXVII/194/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 października 2012 roku w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejsce Piastowe na lata 2013 - 2017 Plik pdf 43.03 KB
84. Uchwała Nr XXVII/195/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 października 2012 roku w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej... Plik pdf 12.73 KB
85. Uchwała Nr XXVII/196/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 października 2012 roku w sprawie zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe Plik pdf 63.86 KB
86. Uchwała Nr XXVII/197/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 października 2012 roku o uchwaleniu uchwały w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców... Plik pdf 12.09 KB
87. Uchwała Nr XXVII/198/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 października 2012 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej Plik pdf 12.41 KB
88. Uchwała Nr XXVII/199/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 października 2012 roku w sprawie zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Miejsce Piastowe Plik pdf 12.44 KB
89. Uchwała Nr XXVIII/200/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Plik pdf 327.37 KB
90. Uchwała Nr XXVIII/201/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Rogi Plik pdf 405.01 KB
91. Uchwała Nr XXVIII/202/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi... Plik pdf 57.71 KB
92. Uchwała Nr XXVIII/203/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejsce Piastowe na lata 2013 - 2015 Plik pdf 87.98 KB
99. Uchwała Nr XXIX/210/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Miejsce Piastowe na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Plik pdf 20.87 KB
100. Uchwała Nr XXIX/211/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zgody na nabycie nieruchomości gruntowych na własność Gminy Miejsce Piastowe Plik pdf 14.02 KB
101. Uchwała Nr XXIX/212/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie odmowy uchylenia uchwały Nr XXV/175/12... Plik pdf 34.14 KB
102. Uchwała Nr XXIX/213/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 grudnia 2012 roku o zmianie uchwały Nr XXI/134/12 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki... Plik pdf 14.79 KB
104. Uchwała Nr XXIX/215/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Plik pdf 651.22 KB
106. Uchwała Nr XXIX/217/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 grudnia 2012 roku uchwała budżetowa Gminy Miejsce Piastowe na rok 2013 Plik pdf 528.94 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłMariusz Dynowski - Inspektor2012-01-30
Publikujący Mariusz Dynowski - Admin 2012-01-30 12:21
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2016-07-18 15:22
Urząd Gminy Miejsce Piastoweul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe tel. (13) 435-30-12 email: gmina@miejscepiastowe.pl
Wygenerowano: 18 lipca 2024r. 07:23:29
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.