Urząd Gminy Miejsce Piastowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Załączniki:

02. Uchwała Nr V/20/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok. Plik pdf 62.71 KB
03. Uchwała Nr V/21/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały budżetowej ... Plik pdf 794.80 KB
04. Uchwała Nr VI/22/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok. Plik pdf 444.23 KB
05. Uchwała Nr VI/23/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 28.02 KB
06. Uchwała Nr VI/24/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 26.15 KB
07. Uchwała Nr VI/25/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie planu pracy Komisji Edukacji Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 26.19 KB
08. Uchwała Nr VI/26/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 26.54 KB
11. Uchwała Nr VI/29/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie ustalenia i wypłacania diet dla sołtysów. Plik pdf 18.60 KB
12. Uchwała Nr VI/30/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Miejsce Piastowe środków stanowiących fundusz sołecki. Plik pdf 15.52 KB
15. Uchwała Nr VI/33/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie zamiaru świadczenia przez Gminę Miejsce Piastowe działalności w zakresie telekomunikacji. Plik pdf 14.74 KB
16. Uchwała Nr VI/34/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność komunalną gminy. Plik pdf 19.13 KB
17. Uchwała Nr VI/35/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność komunalną gminy. Plik pdf 18.79 KB
19. Uchwała Nr VI/37/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność komunalną gminy. Plik pdf 18.43 KB
20. Uchwała Nr VII/38/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok. Plik pdf 202.12 KB
21. Uchwała Nr VII/39/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany w uchwale w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 13.71 KB
22. Uchwała Nr VII/40/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 204.13 KB
23. Uchwała Nr VII/41/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 207.19 KB
24. Uchwała Nr VII/42/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym. Plik pdf 461.37 KB
25. Uchwała Nr VII/43/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejsce Piastowe na 2011 rok. Plik pdf 87.34 KB
26. Uchwała Nr VII/44/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 kwietnia 2011 roku o współpracy pomiędzy Gminą Miejsce Piastowe a Wiejska Radą Domażyr. Plik pdf 26.74 KB
29. Uchwała Nr VII/47/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie zgody na używanie herbu Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 12.43 KB
31. Uchwała Nr VII/49/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 16.31 KB
33. Uchwała Nr VII/51/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 maja 2011 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 170.26 KB
34. Uchwała Nr VII/52/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie zabezpieczenia umowy z Samorządem Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w formie weksla niezupełnego (in blanco) wraz z deklaracją wekslową. Plik pdf 32.22 KB
35. Uchwała Nr VII/53/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok. Plik pdf 141.34 KB
36. Uchwała Nr IX/54/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok. Plik pdf 440.95 KB
37. Uchwała Nr IX/55/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 maja 2011 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 207.79 KB
38. Uchwała Nr IX/56/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Plik pdf 14.42 KB
39. Uchwała Nr X/57/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz sprawozdania wójta z wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe za 2010 rok. Plik pdf 12.38 KB
40. Uchwała Nr X/58/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe za 2010 rok. Plik pdf 13.01 KB
41. Uchwała Nr X/59/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok. Plik pdf 617.23 KB
42. Uchwała Nr X/60/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 czerwca 2011 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 334.34 KB
43. Uchwała Nr X/61/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu ... Plik pdf 22.24 KB
46. Uchwała Nr X/64/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie powierzenia uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne ... Plik pdf 13.06 KB
47. Uchwała Nr X/65/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie powołania zespołu dla przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników. Plik pdf 12.75 KB
48. Uchwała Nr X/66/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miejsce Piastowe na lata 2011-2015. Plik pdf 168.05 KB
49. Uchwała Nr X/67/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Miejsce Piastowe oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Plik pdf 42.29 KB
50. Uchwała Nr X/68/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie powierzenia przez Gminę Miejsce Piastowe Gminie Dukla realizacji zadania publicznego ... Plik pdf 26.54 KB
51. Uchwała Nr X/69/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zgody na nabycie nieruchomości gruntowych na własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 14.81 KB
52. Uchwała Nr X/70/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej. Plik pdf 13.30 KB
53. Uchwała Nr XI/71/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok. Plik pdf 340.05 KB
54. Uchwała Nr XI/72/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 13.84 KB
55. Uchwała Nr XI/73/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu. Plik pdf 221.02 KB
58. Uchwała Nr XI/76/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Plik pdf 14.25 KB
59. Uchwała Nr XI/77/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 1/03/08/2011 r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Miejsce Piastowe z dnia 3 sierpnia 2011 r. Plik pdf 63.58 KB
60. Uchwała Nr XI/78/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi. Plik pdf 14.03 KB
61. Uchwała Nr XII/79/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok. Plik pdf 608.92 KB
62. Uchwała Nr XII/80/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 września 2011 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 187.08 KB
63. Uchwała Nr XII/81/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 września 2011 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miejsce Piastowe do realizacji zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych ... Plik pdf 38.19 KB
64. Uchwała Nr XIII/82/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok. Plik pdf 548.58 KB
65. Uchwała Nr XIII/83/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 października 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 183.83 KB
66. Uchwała Nr XIII/84/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2012 - 2015. Plik pdf 50.28 KB
67. Uchwała Nr XIII/85/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III na terenie Gminy Miejsce Piastowe" ... Plik pdf 14.59 KB
68. Uchwała Nr XIII/86/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przekazania do rozpatrzenia Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe wniosków. Plik pdf 13.58 KB
69. Uchwała Nr XIII/87/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 października 2011 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek zawarty w uchwale Nr 4/18/09/2011 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Miejsce Piastowe z dnia 18 września 2011 r. Plik pdf 25.25 KB
71. Uchwała Nr XIII/89/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 października 2011 r. o uchylenie uchwały Nr VIII/75/03 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 czerwca 2003 r. Plik pdf 12.92 KB
72. Uchwała Nr XIV/90/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok. Plik pdf 1.13 MB
75. Uchwała Nr XIV/93/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego za 2012 r. na obszarze Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 15.33 KB
76. Uchwała Nr XIV/94/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 4 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 2.73 MB
77. Uchwała Nr XIV/95/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „MIEJSCE PIASTOWE 1” – etap 1. Plik pdf 219.64 KB
78. Uchwała Nr XIV/96/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „MIEJSCE PIASTOWE 2”. Plik pdf 126.00 KB
79. Uchwała Nr XIV/97/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi ... Plik pdf 71.00 KB
80. Uchwała Nr XIV/98/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 16.22 KB
81. Uchwała Nr XIV/99/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej. Plik pdf 16.44 KB
82. Uchwała Nr XIV/100/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej. Plik pdf 16.42 KB
86. Uchwała Nr XVI/104/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 grudnia 2011 r. uchwała budżetowa Gminy Miejsce Piastowe na rok 2012 Plik pdf 699.71 KB
88. Uchwała Nr XVI/106/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność komunalną gminy Plik pdf 16.12 KB
89. Uchwała Nr XVI/107/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zgody na nabycie nieruchomości gruntowych na własność Gminy Miejsce Piastowe i obciążenie nieruchomości służebnością gruntową Plik pdf 17.62 KB
90. Uchwała Nr XVI/108/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej Plik pdf 15.75 KB
91. Uchwała Nr XVI/109/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej Plik pdf 15.38 KB
92. Uchwała Nr XVII/110/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok Plik pdf 428.44 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłMariusz Dynowski - Inspektor2011-01-27
Publikujący Mariusz Dynowski - Admin 2011-01-28 13:15
Urząd Gminy Miejsce Piastoweul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe tel. (13) 435-30-12 email: gmina@miejscepiastowe.pl
Wygenerowano: 25 lipca 2024r. 17:37:44
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.