Urząd Gminy Miejsce Piastowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Urząd Gminy Miejsce Piastowe zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej BIP zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848 z późn. zm.). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://bip.miejscepiastowe.pl/
 
Status pod względem zgodności.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 848 z późn. zm.).
Niezgodności:
- część dokumentów publikowanych przed wejściem ustawy nie posiada właściwej struktury nagłówkowej,
- część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwalnych plików pdf (skan dokumentu),
- część grafik nie posiada
 opisów oraz tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby z niepełnosprawnościami. 
 
Pracownicy Urzędu dokładają starań by nowe publikowane materiały były maksymalnie zgodne z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 
Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności.
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 20.03.2020 r.
 
Metoda przygotowania oświadczenia.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą do kontaktu jest pan Łukasz Rutkowski adres e-mail lrutkowski@miejscepiastowe.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 134353012. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dane adresowe:
Urząd Gminy Miejsce Piastowe

ul. Dukielska 14
38-430 Miejsce Piastowe.

 
Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA.


Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Do budynku Urzędu Gminy w Miejscu Piastowym, prowadzą dwa ogólnodostępne wejścia. Wejście główne od ul. Dukielskiej jest zlokalizowane na środku budynku (dostępne dla osób z niepełnosprawnościami); schody oraz pochylnia z balustradami. Drzwi otwierane na zewnątrz (nieautomatyczne). Po prawej stronie drzwi umieszczony został domofon oraz dzwonek. Umożliwiają one powiadomienie pracownika Biura Obsługi Klienta, w chwili gdy zaistniej taka potrzeba.  Wejście boczne z lewej  strony budynku jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową (klatka schodowa; brak pochylni oraz windy). 
 
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Z holu głównego można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń. Na parterze znajduje się: Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Kasa, Biuro Obsługi Klienta, Referat Organizacyjno – Administracyjny, Samorządowe Centrum Usług Wspólnych oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na pierwszym piętrze znajduje się: Referat Finansowo – Podatkowy, Sekretariat, pomieszczenia Wójta i Zastępcy Wójta, Obsługa Prawna oraz Referat Infrastruktury. Drugie piętro zajmują : Biuro Rozwoju Gminy, Sala Konferencyjna, pomieszczenia informatyczne, oraz Biuro Informacji Niejawnych.
Pomieszczenia na parterze są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość. Budynek nie posiada wewnętrznej windy. Na pierwsze i drugie piętro prowadzą wyłącznie schody.
 
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Budynek posiada pochylnię wraz z balustradami przy wejściu głównym dostoswaną dla osób z niepełnosprawnościami. Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych. 
 
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem Urzędu Gminy Miejsce Piastowe znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, w bliskim sąsiedztwie podjazdu prowadzącego do drzwi wejściowych.
 
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Urzędu Gminy Miejsce Piastowe. Warunkiem wejścia na teren budynku urzędu z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Urzędu Gminy Miejsce Piastowe z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
W budynku Urzędu Gminy Miejsce Piastowe nie ma możliwości z korzystania z tłumacza języka migowego.
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłMariusz Dynowski - Inspektor2020-03-20
Publikujący Mariusz Dynowski - Admin 2020-03-20 13:22
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2023-06-26 11:29
Urząd Gminy Miejsce Piastoweul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe tel. (13) 435-30-12 email: gmina@miejscepiastowe.pl
Wygenerowano: 25 lipca 2024r. 17:07:20
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.