Urząd Gminy Miejsce Piastowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Załączniki:

1. Uchwała Nr XLI/308/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 r. Plik pdf 507.24 KB
2. Uchwała Nr XLI/309/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Plik pdf 88.88 KB
3. Uchwała Nr XLI/310/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 100.72 KB
4. Uchwała Nr XLI/311/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetyowo-Gospodarczej Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 87.26 KB
5. Uchwała Nr XLI/312/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 98.20 KB
6. Uchwała Nr XLI/313/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 85.53 KB
7. Uchwała Nr XLI/314/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejsce Piastowe. Plik pdf 463.55 KB
8. Uchwała Nr XLI/315/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryteriów dochodowych do 150% w zakresie realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ... Plik pdf 66.09 KB
9. Uchwała Nr XLI/316/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w miejscowości Głowienka. Plik pdf 342.87 KB
11. Uchwała Nr XLI/318/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Miejsce Piastowej. Plik pdf 57.19 KB
12. Uchwała Nr XLII/319/14 z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 r. Plik pdf 797.54 KB
13. Uchwała Nr XLII/320/14 z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu Plik pdf 70.15 KB
16. Uchwała Nr XLII/323/14 z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie zabezpieczenia umowy z Samorządem Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w formie weksla niezupełnego (in blanco) wraz z deklaracją wekslową Plik pdf 77.07 KB
17. Uchwała Nr XLIII/324/14 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 r. Plik pdf 825.68 KB
18. Uchwała Nr XLIII/325/14 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/151/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 marca 2012 r. ... Plik pdf 53.14 KB
19. Uchwała Nr XLIII/326/14 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejsce Piastowe w 2014 r." Plik pdf 244.07 KB
20. Uchwała Nr XLIII/327/14 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie nadania nazwy mostowi na potoku Lubatówka położonemu w miejscowości Głowienka Plik pdf 40.54 KB
21. Uchwała Nr XLIII/328/14 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Miejsce Piastowe na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic ... Plik pdf 92.66 KB
22. Uchwała Nr XLIII/329/14 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych oraz ustalenia ich organizacji Plik pdf 54.91 KB
24. Uchwała Nr XLIII/331/14 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o przekazanie nieruchomości na własność Gminy Miejsce Piastowe Plik pdf 51.32 KB
25. Uchwała Nr XLIV/332/14 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Miejsce Piastowe środków stanowiących fundusz sołecki. Plik pdf 45.25 KB
28. Uchwała Nr XLV/335/14 z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejsce Piastowe za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok Plik pdf 15.93 KB
29. Uchwała Nr XLV/336/14 z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe za 2013 rok Plik pdf 44.23 KB
30. Uchwała Nr XLV/337/14 z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ... Plik pdf 64.21 KB
31. Uchwała Nr XLV/338/14 z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok Plik pdf 910.38 KB
33. Uchwała Nr XLV/340/14 z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych będących podmiotem niezaliczanym do sektora finansów publicznych, trybu postępowania ... Plik pdf 283.07 KB
34. Uchwała Nr XLV/341/14 z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym Plik pdf 1.19 MB
35. Uchwała Nr XLV/342/14 z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym Plik pdf 2.50 MB
36. Uchwała Nr XLV/343/14 z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym Plik pdf 640.77 KB
37. Uchwała Nr XLV/344/14 z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Głowienka. Plik pdf 779.48 KB
38. Uchwała Nr XLVI/345/14 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok. Plik pdf 1.77 MB
39. Uchwała Nr XLVI/346/14 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, ... Plik pdf 209.93 KB
40. Uchwała Nr XLVI/347/14 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji z budżetu Gminy Miejsce Piastowe na prace konserwatorskie, ... Plik pdf 293.93 KB
41. Uchwała Nr XLVI/348/14 z dnia 25 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miejsce Piastowe na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic wybieranych w każdym okręgu wyborczym Plik pdf 154.01 KB
43. Uchwała Nr XLVII/350/14 z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok. Plik pdf 863.29 KB
44. Uchwała Nr XLVII/351/14 z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej na własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 62.85 KB
46. Uchwała Nr XLVIII/353/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zabezpieczenia umowy z Samorządem Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w formie weksla niezupełnego (in blanco) wraz z deklaracją wekslową. Plik pdf 64.66 KB
47. Uchwała Nr XLVIII/354/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r.o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty ... Plik pdf 54.84 KB
48. Uchwała Nr XLVIII/355/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r.w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 436.91 KB
49. Uchwała Nr XLVIII/356/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r.w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Rogach. Plik pdf 73.09 KB
51. Uchwała Nr XLVIII/358/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r.w sprawie zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z własnością obiektów budowlanych Plik pdf 624.37 KB
52. Uchwała Nr XLVIII/359/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r.w sprawie zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych na własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 71.84 KB
53. Uchwała Nr XLVIII/360/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r.w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok. Plik pdf 1.44 MB
55. Uchwała Nr XLIX/362/2014 z dnia 24 września 2014 r.w spawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Plik pdf 86.23 KB
56. Uchwała Nr XLIX/363/2014 z dnia 24 września 2014 r.w spawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krosno. Plik pdf 53.84 KB
57. Uchwała Nr XLIX/364/2014 z dnia 24 września 2014 r.w spawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok. Plik pdf 1.15 MB
59. Uchwała Nr XLIX/366/2014 z dnia 24 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miejsce Piastowe na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Plik pdf 95.15 KB
60. Uchwała Nr L/367/2014 z dnia 14 października 2014 r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Miejscu Piastowym wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Publicznych w Miejscu Piastowym. Plik pdf 416.19 KB
61. Uchwała Nr L/368/2014 z dnia 14 października 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok. Plik pdf 1.25 MB
63. Uchwała Nr L/370/2014 z dnia 14 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 364.95 KB
64. Uchwała Nr L/371/2014 z dnia 14 października 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 108.59 KB
65. Uchwała Nr LI/372/2014 z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie umowy partnerskiej z Powiatem Krośnieńskim dotyczącej wspólnej realizacji zadania ... Plik pdf 52.41 KB
66. Uchwała Nr LI/373/2014 z dnia 21 października 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego. Plik pdf 48.87 KB
67. Uchwała Nr LII/374/2014 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok. Plik pdf 725.49 KB
68. Uchwała Nr LII/375/2014 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi ... Plik pdf 363.64 KB
69. Uchwała Nr LII/376/2014 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewowody Podkarpackiego o przekazanie nieruchomości na własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 54.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłRadni Gminy Miejsce Piastowe - Radni2014-01-29
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2014-02-10 14:46
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2016-07-18 15:05
Urząd Gminy Miejsce Piastoweul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe tel. (13) 435-30-12 email: gmina@miejscepiastowe.pl
Wygenerowano: 19 kwietnia 2024r. 01:16:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.