Urząd Gminy Miejsce Piastowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Załączniki:

1. Uchwała Nr XXII/148/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miejsce Piastowe jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Plik pdf 36.38 KB
2. Uchwała Nr XXII/149/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2020 rok. Plik pdf 138.58 KB
3. Uchwała Nr XXIII/150/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2020 rok. Plik pdf 105.35 KB
4. Uchwała Nr XXIII/151/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miejsce Piastowe prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej. Plik pdf 31.90 KB
5. Uchwała Nr XXIII/152/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2020. Plik pdf 40.22 KB
6. Uchwała Nr XXIII/153/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 507.94 KB
7. Uchwała Nr XXIII/154/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - klubach samopomocy pn. „Klub Senior +” położonych na terenie Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 108.47 KB
8. Uchwała Nr XXIII/155/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Krosno w sprawie powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Plik pdf 255.26 KB
9. Uchwała Nr XXIII/156/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 108.36 KB
10. Uchwała Nr XXIII/157/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 617.73 KB
11. Uchwała Nr XXIII/158/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejsce Piastowe na rok szkolny 2019/2020. Plik pdf 24.47 KB
12. Uchwała Nr XXIII/159/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 83.54 KB
13. Uchwała Nr XXIII/160/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 76.45 KB
14. Uchwała Nr XXIII/161/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 73.07 KB
15. Uchwała Nr XXIV/162/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2020 rok. Plik pdf 152.97 KB
16. Uchwała Nr XXIV/163/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 924.05 KB
17. Uchwała Nr XXV/164/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2020 rok. Plik pdf 502.69 KB
18. Uchwała Nr XXV/165/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 1.00 MB
19. Uchwała Nr XXV/166/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Miejsce Piastowe na prace konserwatorskie, restauratorskie ... Plik pdf 411.36 KB
20. Uchwała Nr XXV/167/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granicy Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 215.60 KB
21. Uchwała Nr XXV/168/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji. Plik pdf 129.54 KB
22. Uchwała Nr XXVI/169/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 1.11 MB
23. Uchwała Nr XXVII/170/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2020 r. Plik pdf 272.11 KB
24. Uchwała Nr XXVII/171/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejsce Piastowe na 2020 r. Plik pdf 696.34 KB
25. Uchwała Nr XXVII/172/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejsce Piastowe w 2020 r. Plik pdf 232.13 KB
26. Uchwała Nr XXVII/173/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 119.69 KB
27. Uchwała Nr XXVII/174/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 113.45 KB
28. Uchwała Nr XXVIII/175/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2020 r. Plik pdf 459.42 KB
29. Uchwała Nr XXVIII/176/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloeltniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 27.26 MB
30. Uchwała Nr XXVIII/177/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Plik pdf 1.31 MB
31. Uchwała Nr XXIX-178-2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 maja 2020 r. W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym. Plik pdf 23.82 MB
32. Uchwała Nr XXIX-179-2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowy. Plik pdf 10.31 MB
33. Uchwała Nr XXIX-180-2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 24.40 MB
34. Uchwała Nr XXIX-181-2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 12.89 MB
35. Uchwała Nr XXIX-182-2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Krośnieńskiego. Plik pdf 26.45 KB
36. Uchwała Nr XXIX-183-2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2020 rok Plik pdf 362.42 KB
37. Uchwała Nr XXIX-184-2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe Plik pdf 1.12 MB
39. Uchwała Nr XXIX-186-2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zgody na używanie herbu Gminy Miejsce Piastowe Plik pdf 19.09 KB
40. Uchwała Nr XXIX-187-2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka im. Władysławy Markiewiczówny w Głowience Plik pdf 425.93 KB
41. Uchwała Nr XXIX-188-2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XIX/129/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym i Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 37.51 KB
42. Uchwała Nr XXX/189/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe wotum zaufania. Plik pdf 25.95 KB
43. Uchwała Nr XXX/190/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejsce Piastowe za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok. Plik pdf 39.05 KB
44. Uchwała Nr XXX/191/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe za 2019 rok. Plik pdf 46.35 KB
45. Uchwała Nr XXX/192/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2020 rok. Plik pdf 1.05 MB
46. Uchwała Nr XXX/193/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zgody na nabycie w drodze darowizny na własność Gminy Miejsce Piastowe nieruchomości gruntowej zabudowanej. Plik pdf 74.89 KB
47. Uchwała Nr XXX/194/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zgody na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 45.21 KB
48. Uchwała Nr XXX/195/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcia porozumienia międzygminnego. Plik pdf 218.62 KB
49. Uchwała Nr XXXI/196/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 3 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2020 r. Plik pdf 506.34 KB
50. Uchwała Nr XXXI/197/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 3.25 MB
51. Uchwała Nr XXXI/198/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 3 września 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejsce Piastowe na rok szkolny 2020/2021. Plik pdf 32.10 KB
52. Uchwała Nr XXXI/199/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 3 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 212.00 KB
53. Uchwała Nr XXXII/200/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2020 rok. Plik pdf 739.60 KB
54. Uchwała Nr XXXII/201/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ROGI 3B”- ETAP i w Gminie Miejsce Piastowe. Plik pdf 3.39 MB
55. Uchwała Nr XXXII/202/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego. Plik pdf 97.98 KB
56. Uchwała Nr XXXIII/203/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2020 rok. Plik pdf 565.31 KB
57. Uchwała Nr XXXIII/204/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 października 2020 r. w sprawie połączenia żłobków Gminy Miejsce Piastowe w Zespół Żłobków Gminy Miejsce Piastowe, nadania temu zespołowi statutu oraz nadania statutów poszczególnym żłobkom wchodzącym w skład Zespołu Żłobków Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 1.04 MB
58. Uchwała Nr XXXIII/205/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 października 2020 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym i Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym oraz utworzenia Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Miejscu Piastowym. Plik pdf 365.72 KB
59. Uchwała Nr XXXIII/206/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 października 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą gminną wewnętrzną w miejscowości Głowienka. Plik pdf 156.79 KB
60. Uchwała Nr XXXIV/207/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2020 rok. Plik pdf 328.24 KB
61. Uchwała Nr XXXIV/208/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 1.06 MB
62. Uchwała Nr XXXIV/209/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miejsce Piastowe przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji. Plik pdf 3.64 MB
63. Uchwała Nr XXXIV/210/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie połączenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym z Dziennym Domem Pomocy „Senior-Wigor” we Wrocance. Plik pdf 67.46 KB
64. Uchwała Nr XXXIV/211/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia „Klub Senior+” na terenie Gminy Miejsce Piastowe i połączenia go z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 38.42 KB
65. Uchwała Nr XXXIV/212/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejsce Piastowe na lata 2020 – 2022. Plik pdf 1.20 MB
66. Uchwała Nr XXXIV/213/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) na 2021 rok. Plik pdf 295.03 KB
67. Uchwała Nr XXXIV/214/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia kierownika Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Miejscu Piastowym do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Plik pdf 159.36 KB
68. Uchwała Nr XXXIV/215/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 53.41 KB
69. Uchwała Nr XXXIV/216/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej niezabudowanej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. Plik pdf 40.26 KB
69. Uchwała Nr XXXIV/217/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. Plik pdf 36.32 KB
70. Uchwała Nr XXXIV/218/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej niezabudowanej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. Plik pdf 38.02 KB
71. Uchwała Nr XXXV/219/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2020 rok. Plik pdf 857.16 KB
72. Uchwała Nr XXXV/220/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 1.48 MB
73. Uchwała Nr XXXVII/221/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2020 rok. Plik pdf 223.17 KB
74. Uchwała Nr XXXVII/222/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 1.39 MB
75. Uchwała Nr XXXVII/223/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 grudnia 2020 r. uchwała budżetowa Gminy Miejsce Piastowe na 2021 rok. Plik pdf 939.45 KB
77. Uchwała Nr XXXVII/225/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 grudnia 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miejsce Piastowe oraz likwidacji Ośrodka Administracji Szkolnej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 128.04 KB
78. Uchwała Nr XXXVII/226/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 224.77 KB
79. Uchwała Nr XXXVII/227/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miejsce Piastowe jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Plik pdf 36.55 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłRadni Gminy Miejsce Piastowe - Radni2020-01-08
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-01-23 13:34
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-01-13 08:29
Urząd Gminy Miejsce Piastoweul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe tel. (13) 435-30-12 email: gmina@miejscepiastowe.pl
Wygenerowano: 18 kwietnia 2024r. 19:54:20
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.