Urząd Gminy Miejsce Piastowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Załączniki:

1. Uchwała Nr XXXVIII/228/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2021 rok. Plik pdf 539.90 KB
2. Uchwała Nr XXXVIII/229/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 1.00 MB
3. Uchwała Nr XXXVIII/230/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w zakresie współpracy pomiędzy Gminą Miejsce Piastowe a Gminą Żółkiew na Ukrainie. Plik pdf 1.17 MB
4. Uchwała Nr XXXVIII/231/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia woli na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości stanowiących pasy drogowe i wybudowanych na nich dodatkowych jezdni, które staną się drogami publicznymi gminnymi wybudowanych w ramach inwestycji: Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Miejsce Piastowe” (bez węzła) do węzła „Dukla” (z węzłem) dł. ok. 10,1 km. Plik pdf 41.00 KB
5. Uchwała Nr XXXVIII/232/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty, niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejsce Piastowe lub jej jednostkom organizacyjnym oraz określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną. Plik pdf 393.31 KB
6. Uchwała Nr XXXVIII/233/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Krosno realizacji zadania publicznego Gminy Miejsce Piastowe z zakresu prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Plik pdf 140.88 KB
7. Uchwała Nr XXXVIII/234/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 stycznia 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 44.86 KB
8. Uchwała Nr XXXVIII/235/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Łężany 1”. Plik pdf 4.25 MB
9. Uchwała Nr XXXVIII/236/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. Plik pdf 303.94 KB
10. Uchwała Nr XXXVIII/237/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zgody na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 47.19 KB
11. Uchwała Nr XXXVIII/238/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miejsce Piastowe na 2021 rok. Plik pdf 69.60 KB
12. Uchwała Nr XXXVIII/239/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Gminy Miejsce Piastowe na 2021 rok. Plik pdf 92.06 KB
13. Uchwała Nr XXXVIII/240/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich Rady Gminy Miejsce Piastowe na 2021 rok. Plik pdf 73.97 KB
14. Uchwała Nr XXXVIII/241/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji. Plik pdf 156.77 KB
15. Uchwała Nr XXXIX/242/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejsce Piastowe na 2021 rok. Plik pdf 547.05 KB
16. Uchwała Nr XXXIX/243/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnej w 2021 roku. Plik pdf 48.49 KB
18. Uchwała Nr XXXIX/245/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2021 rok. Plik pdf 1.07 MB
19. Uchwała Nr XXXIX/246/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 1.66 MB
20. Uchwała Nr XXXIX/247/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia woli na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości stanowiących pasy drogowe i wybudowanych na nich dodatkowych jezdni, które staną się drogami publicznymi gminnymi wybudowanych w ramach inwestycji: Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Iskrzynia (z węzłem) do węzła Miejsce Piastowe (z węzłem) o długości ok. 10,3 km. Plik pdf 41.71 KB
21. Uchwała Nr XXXIX/248/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości gruntowych niezabudowanych. Plik pdf 58.25 KB
22. Uchwała Nr XXXIX/249/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o przekazanie Gminie Miejsce Piastowe prawa własności nieruchomości gruntowej. Plik pdf 45.51 KB
23. Uchwała Nr XXXIX/250/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne. Plik pdf 5.85 MB
24. Uchwała Nr XXXIX/251/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych zabudowanych stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 56.65 KB
25. Uchwała Nr XL/252/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2021 rok. Plik pdf 737.09 KB
26. Uchwała Nr XL/253/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 1.64 MB
27. Uchwała Nr XL/254/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejsce Piastowe w 2021 r.”. Plik pdf 257.17 KB
28. Uchwała Nr XL/255/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zgody na używanie herbu Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 43.76 KB
29. Uchwała Nr XL/256/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji. Plik pdf 203.07 KB
30. Uchwała Nr XL/257/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji. Plik pdf 177.98 KB
31. Uchwała Nr XL/258/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji. Plik pdf 176.75 KB
32. Uchwała Nr XL/259/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji. Plik pdf 170.68 KB
33. Uchwała Nr XLI/260/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Podkarpacie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Plik pdf 70.51 KB
34. Uchwała Nr XLI/261/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej SIM Podkarpacie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Boguchwale. Plik pdf 174.71 KB
35. Uchwała Nr XLI/262/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Rogi do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”. Plik pdf 56.79 KB
36. Uchwała Nr XLI/263/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Rogi. Plik pdf 18.14 MB
37. Uchwała Nr XLI/264/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Miejsce Piastowe na lata 2021-2027 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Plik pdf 189.33 KB
38. Uchwała Nr XLI/265/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do „Programu Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora”. Plik pdf 43.16 KB
39. Uchwała Nr XLI/266/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejsce Piastowe pn. „Miejstecka Karta Dużej Rodziny”. Plik pdf 828.72 KB
40. Uchwała Nr XLI/267/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 kwietnia 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych i prowadzonych przez Gminę Miejsce Piastowe, dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w tych żłobkach oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat. Plik pdf 48.88 KB
41. Uchwała Nr XLI/268/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Plik pdf 120.47 KB
42. Uchwała Nr XLI/269/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2021 rok. Plik pdf 1.17 MB
43. Uchwała Nr XLI/270/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 1.76 MB
44. Uchwała Nr XLII/271/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym. Plik pdf 1.16 MB
45. Uchwała Nr XLII/272/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 2.39 MB
46. Uchwała Nr XLII/273/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 16.67 MB
47. Uchwała Nr XLII/274/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 5.42 MB
48. Uchwała Nr XLII/275/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Krosno w 2022 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i technicznej dla zadania „Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie”. Plik pdf 68.88 KB
49. Uchwała Nr XLII/276/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2021. Plik pdf 57.12 KB
50. Uchwała Nr XLII/277/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2021 rok. Plik pdf 899.30 KB
51. Uchwała Nr XLII/278/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 1.49 MB
52. Uchwała Nr XLII/279/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o przekazanie Gminie Miejsce Piastowe prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa. Plik pdf 45.81 KB
53. Uchwała Nr XLII/280/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji. Plik pdf 134.21 KB
55. Uchwała Nr XLIII/282/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia budżetu obywatelskiego Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 791.62 KB
56. Uchwała Nr XLIII/283/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki SIM Podkarpacie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Boguchwale. Plik pdf 41.94 KB
57. Uchwała Nr XLIII/284/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2021 rok. Plik pdf 1.10 MB
58. Uchwała Nr XLIII/285/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 2.90 MB
59. Uchwała Nr XLIII/286/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Plik pdf 180.70 KB
60. Uchwała Nr XLIII/287/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 czerwca 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym i Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym oraz utworzenia Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Miejscu Piastowym. Plik pdf 88.66 KB
61. Uchwała Nr XLIV/288/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe wotum zaufania. Plik pdf 37.24 KB
62. Uchwała Nr XLIV/289/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejsce Piastowe za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok. Plik pdf 46.60 KB
63. Uchwała Nr XLIV/290/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe za 2020 rok. Plik pdf 33.24 KB
64. Uchwała Nr XLV/291/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobkach funkcjonujących na terenie Gminy Miejsce Piastowe dzieciom z terenu Gminy Rymanów. Plik pdf 161.80 KB
65. Uchwała Nr XLV/292/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Miejsce Piastowe na lata 2021 – 2027 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Plik pdf 82.89 KB
66. Uchwała Nr XLV/293/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejsce Piastowe na rok szkolny 2021/2022. Plik pdf 103.05 KB
67. Uchwała Nr XLV/294/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Plik pdf 76.43 KB
68. Uchwała Nr XLV/295/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Plik pdf 71.45 KB
69. Uchwała Nr XLV/296/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2021. Plik pdf 65.52 KB
70. Uchwała Nr XLV/297/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2021 rok. Plik pdf 932.64 KB
71. Uchwała Nr XLV/298/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 2.89 MB
72. Uchwała Nr XLVI/299/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2021 rok. Plik pdf 1.26 MB
73. Uchwała Nr XLVI/300/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 1.52 MB
74. Uchwała Nr XLVIII/301/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Głowienka 5”. Plik pdf 2.96 MB
75. Uchwała Nr XLVIII/302/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Miejsce Piastowe 3”. Plik pdf 2.66 MB
76. Uchwała Nr XLVIII/303/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rogi 10”. Plik pdf 2.52 MB
77. Uchwała Nr XLVIII/304/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wrocanka 4”. Plik pdf 2.64 MB
78. Uchwała Nr XLIX/305/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2021 rok. Plik pdf 1.58 MB
79. Uchwała Nr XLIX/306/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 1.58 MB
80. Uchwała Nr XLIX/307/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 września 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Miejsce Piastowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Plik pdf 643.49 KB
81. Uchwała Nr XLIX/308/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 2.41 MB
82. Uchwała Nr XLIX/309/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Łężany 1”. Plik pdf 5.30 MB
83. Uchwała Nr XLIX/310/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Łężany 2”. Plik pdf 2.80 MB
84. Uchwała Nr XLIX/311/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miejsce Piastowe oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. Plik pdf 903.97 KB
85. Uchwała Nr XLIX/312/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 92.68 KB
86. Uchwała Nr XLIX/313/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o przekazanie Gminie Miejsce Piastowe prawa własności nieruchomości gruntowej. Plik pdf 64.24 KB
87. Uchwała Nr L/314/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2021 rok. Plik pdf 0.00 KB
88. Uchwała Nr L/315/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 1.46 MB
89. Uchwała Nr L/316/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zgody na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 47.51 KB
90. Uchwała Nr L/317/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe na lata 2021 - 2023”. Plik pdf 12.03 MB
91. Uchwała Nr LI/318/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2021 rok. Plik pdf 1.26 MB
92. Uchwała Nr LI/319/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 947.56 KB
93. Uchwała Nr LI/320/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 61.72 KB
94. Uchwała Nr LI/321/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 50.23 KB
95. Uchwała Nr LI/322/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 73.97 KB
96. Uchwała Nr LI/323/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) na 2022 rok. Plik pdf 326.03 KB
97. Uchwała Nr LI/324/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zgody na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 61.69 KB
98. Uchwała Nr LII/325/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej SIM Podkarpacie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Boguchwale. Plik pdf 150.37 KB
99. Uchwała Nr LIII/326/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2021 rok. Plik pdf 775.91 KB
100. Uchwała Nr LIII/327/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2021. Plik pdf 37.99 KB
101. Uchwała Nr LIV/328/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2021. Plik pdf 38.51 KB
102. Uchwała Nr LIV/329/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 grudnia 2021 r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego. Plik pdf 30.92 KB
103. Uchwała Nr LIV/330/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2021 rok. Plik pdf 689.64 KB
104. Uchwała Nr LIV/331/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 1.05 MB
105. Uchwała Nr LIV/332/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/323/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) na 2022 rok. Plik pdf 533.27 KB
106. Uchwała Nr LIV/333/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 grudnia 2021 r. UCHWAŁA BUŻETOWA GMINY MIEJSCE PIASTOWE NA ROK 2022. Plik pdf 6.87 MB
107. Uchwała Nr LIV/334/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 5.14 MB
108. Uchwała Nr LIV/335/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejsce Piastowe na 2022 rok. Plik pdf 653.09 KB
109. Uchwała Nr LIV/336/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miejsce Piastowe na lata 2022 – 2026. Plik pdf 12.41 MB
110. Uchwała Nr LIV/337/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejsce Piastowe na lata 2022 – 2029. Plik pdf 2.93 MB
111. Uchwała Nr LIV/338/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki SIM Podkarpacie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Boguchwale. Plik pdf 55.25 KB
112. Uchwała Nr LIV/339/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ŁĘŻANY 1” w Gminie Miejsce Piastowe. Plik pdf 3.78 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłRadni Gminy Miejsce Piastowe - Radni2021-02-12
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2021-02-12 09:58
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-01-13 08:24
Urząd Gminy Miejsce Piastoweul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe tel. (13) 435-30-12 email: gmina@miejscepiastowe.pl
Wygenerowano: 18 kwietnia 2024r. 20:12:54
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.