Urząd Gminy Miejsce Piastowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Załączniki:

1. Uchwała Nr LV/340/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miejsce Piastowe jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Plik pdf 37.28 KB
2. Uchwała Nr LVI/341/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. Plik pdf 46.42 KB
3. Uchwała Nr LVI/342/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/323/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) na 2022 rok, zmienionej uchwałą nr LIV/332/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 grudnia 2021 roku. Plik pdf 547.79 KB
4. Uchwała Nr LVI/343/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego. Plik pdf 40.51 KB
5. Uchwała Nr LVI/344/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzeni zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2022 rok. Plik pdf 372.30 KB
6. Uchwała Nr LVI/345/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 970.30 KB
7. Uchwała Nr LVI/346/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Zalesie z przysiółka wsi Targowiska na wieś oraz zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Kolonia przysiółka wsi Targowiska. Plik pdf 2.39 MB
8. Uchwała Nr LVI/347/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miejsce Piastowe na 2022 rok. Plik pdf 76.41 KB
9. Uchwała Nr LVI/348/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Gminy Miejsce Piastowe na 2022 rok. Plik pdf 81.23 KB
10. Uchwała Nr LVI/349/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich Rady Gminy Miejsce Piastowe na 2022 rok. Plik pdf 77.68 KB
11. Uchwała Nr LVII/350/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzeni zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2022 rok. Plik pdf 519.13 KB
12. Uchwała Nr LVII/351/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 1.05 MB
13. Uchwała Nr LVIII/352/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2022 rok. Plik pdf 483.74 KB
14. Uchwała Nr LVIII/353/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 990.26 KB
15. Uchwała Nr LVIII/354/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 lutego 2022 r. w spawie przyjęcia programu wsparcia osłonowego na rok 2022 pt. „Korpus Wsparcia Seniorów”. Plik pdf 133.82 KB
16. Uchwała Nr LVIII/355/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 lutego 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 57.86 KB
17. Uchwała Nr LVIII/356/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu. Plik pdf 93.03 KB
18. Uchwała Nr LVIII/357/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawki, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Plik pdf 31.90 KB
19. Uchwała Nr LIX/358/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryterium pierwszeństwa, dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych budowlanych w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Plik pdf 168.30 KB
20. Uchwała Nr LIX/359/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2022 rok. Plik pdf 909.81 KB
21. Uchwała Nr LIX/360/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 1.20 MB
22. Uchwała Nr LIX/361/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych i prowadzonych przez Gminę Miejsce Piastowe, dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w tych żłobkach oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat. Plik pdf 83.93 KB
23. Uchwała Nr LIX/362/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejsce Piastowe na lata 2022 – 2024. Plik pdf 739.59 KB
24. Uchwała Nr LIX/363/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejsce Piastowe w 2022 r.”. Plik pdf 192.34 KB
25. Uchwała Nr LIX/364/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ŁĘŻANY 1” w Gminie Miejsce Piastowe. Plik pdf 3.86 MB
26. Uchwała Nr LIX/365/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wystąpienia o zmianę rodzaju miejscowości Zalesie z przysiółka wsi Targowiska na wieś oraz zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Kolonia przysiółka wsi Targowiska. Plik pdf 423.57 KB
27. Uchwała Nr LIX/366/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. Plik pdf 53.94 KB
28. Uchwała Nr LIX/367/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Dziennym Domu Pomocy „Senior – WIGOR” funkcjonującym na terenie Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 73.40 KB
29. Uchwała Nr LX/368/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Plik pdf 52.89 KB
30. Uchwała Nr LX/369/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Miejsce Piastowe do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Plik pdf 52.21 KB
31. Uchwała Nr LX/370/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki SIM Podkarpacie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Boguchwale. Plik pdf 48.91 KB
32. Uchwała Nr LX/371/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2022 rok. Plik pdf 447.26 KB
33. Uchwała Nr LX/372/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 945.95 KB
34. Uchwała Nr LXI/373/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2022 rok. Plik pdf 629.54 KB
35. Uchwała Nr LXI/374/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 kwietnia 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Miejsce Piastowe na lata 2021 – 2027 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Plik pdf 88.01 KB
36. Uchwała Nr LXI/375/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zgody na używanie herbu. Plik pdf 21.60 KB
37. Uchwała Nr LXI/376/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości. Plik pdf 132.36 KB
38. Uchwała Nr LXII/377/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 6.20 MB
39. Uchwała Nr LXII/378/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym. Plik pdf 1,001.75 KB
40. Uchwała Nr LXII/379/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 808.74 KB
41. Uchwała Nr LXII/380/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Plik pdf 46.82 KB
42. Uchwała Nr LXII/381/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2022 rok. Plik pdf 998.22 KB
43. Uchwała Nr LXII/382/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 1.12 MB
44. Uchwała Nr LXII/383/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ŁĘŻANY 1”. Plik pdf 4.65 MB
45. Uchwała Nr LXII/384/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „MIEJSCE PIASTOWE 1”. Plik pdf 3.96 MB
46. Uchwała Nr LXIII/385/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe wotum zaufania. Plik pdf 28.34 KB
47. Uchwała Nr LXIII/386/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejsce Piastowe za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok. Plik pdf 33.27 KB
48. Uchwała Nr LXIII/387/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe za 2021 rok. Plik pdf 34.17 KB
49. Uchwała Nr LXIV/388/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2022 rok. Plik pdf 761.62 KB
50. Uchwała Nr LXIV/389/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 1.05 MB
51. Uchwała Nr LXIV/390/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia budżetu obywatelskiego Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 36.38 KB
53. Uchwała Nr LXIV/392/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejsce Piastowe. Plik pdf 51.80 KB
54. Uchwała Nr LXV/393/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2022 rok. Plik pdf 826.34 KB
55. Uchwała Nr LXV/394/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. Plik pdf 1.12 MB
56. Uchwała Nr LXVI/395/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022. Plik pdf 39.12 KB
57. Uchwała Nr LXVI/396/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2022 rok. Plik pdf 1.46 MB
58. Uchwała Nr LXVI/397/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 1.12 MB
59. Uchwała Nr LXVI/398/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 września 2022 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o przekazanie Gminie Miejsce Piastowe prawa własności nieruchomości gruntowej. Plik pdf 49.52 KB
60. Uchwała Nr LXVI/399/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 września 2022 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o przekazanie Gminie Miejsce Piastowe prawa własności nieruchomości gruntowej. Plik pdf 45.19 KB
61. Uchwała Nr LXVI/400/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 902.40 KB
62. Uchwała Nr LXVI/401/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Miejsce Piastowe na lata 2021-2027 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Plik pdf 93.23 KB
63. Uchwała Nr LXVII/402/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2022 rok. Plik pdf 100.55 KB
64. Uchwała Nr LXVIII/403/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2022 rok. Plik pdf 749.41 KB
65. Uchwała Nr LXVIII/404/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 października 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu określającego nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Miejsce Piastowe wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Plik pdf 58.70 KB
66. Uchwała Nr LXIX/405/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 55.60 KB
67. Uchwała Nr LXIX/406/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 października 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Krosno w 2022 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie”. Plik pdf 47.00 KB
68. Uchwała Nr LXIX/407/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2022 rok. Plik pdf 845.52 KB
69. Uchwała Nr LXIX/408/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 października 2022 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Miejsce Piastowe oraz nadania jej statutu. Plik pdf 509.48 KB
70. Uchwała Nr LXIX/409/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego. Plik pdf 58.75 KB
71. Uchwała Nr LXIX/410/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zgody na nabycie w drodze darowizny na własność Gminy Miejsce Piastowe części nieruchomości gruntowej. Plik pdf 52.47 KB
72. Uchwała Nr LXIX/411/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 października 2022 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kaplicy przedpogrzebowej przy cmentarzu komunalnym w Targowiskach. Plik pdf 78.89 KB
73. Uchwała Nr LXIX/412/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji. Plik pdf 165.01 KB
74. Uchwała Nr LXIX/413/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zgody na używanie herbu Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 29.71 KB
75. Uchwała Nr LXX/414/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022. Plik pdf 35.57 KB
76. Uchwała Nr LXX/415/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2022 rok. Plik pdf 205.88 KB
77. Uchwała Nr LXX/416/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 1.17 MB
78. Uchwała Nr LXX/417/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku Sołectwa Targowiska o przyznanie środków z funduszu sołeckiego, na rok budżetowy 2023. Plik pdf 116.49 KB
79. Uchwała Nr LXXI/418/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2022 rok. Plik pdf 969.04 KB
80. Uchwała Nr LXXI/419/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022. Plik pdf 36.29 KB
81. Uchwała Nr LXXI/420/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 1.02 MB
82. Uchwała Nr LXXI/421/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu. Plik pdf 36.01 KB
83. Uchwała Nr LXXI/422/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) na 2023 rok. Plik pdf 346.90 KB
84. Uchwała Nr LXXI/423/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony. Plik pdf 126.84 KB
85. Uchwała Nr LXXI/424/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Miejsce Piastowe na lata 2021-2027 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Plik pdf 91.42 KB
86. Uchwała Nr LXXI/425/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji. Plik pdf 106.76 KB
87. Uchwała Nr LXXII/426/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zgody na zamianę części nieruchomości gruntowych niezabudowanych. Plik pdf 2.58 MB
88. Uchwała Nr LXXII/427/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022. Plik pdf 47.16 KB
89. Uchwała Nr LXXII/428/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022. Plik pdf 46.43 KB
90. Uchwała Nr LXXII/429/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2022 rok. Plik pdf 721.61 KB
91. Uchwała Nr LXXII/430/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 1.74 MB
92. Uchwała Nr LXXIII/431/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2022 rok. Plik pdf 172.24 KB
93. Uchwała Nr LXXIII/432/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 grudnia 2022 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MIEJSCE PIASTOWE NA ROK 2023. Plik pdf 4.47 MB
94. Uchwała Nr LXXIII/433/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 2.47 MB
95. Uchwała Nr LXXIII/434/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony. Plik pdf 43.31 KB
96. Uchwała Nr LXXIII/435/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powołania Związku ZIT mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno służącą realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Plik pdf 380.13 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłRadni Gminy Miejsce Piastowe - Radni2022-01-18
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2022-01-18 13:59
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2023-01-10 08:27
Urząd Gminy Miejsce Piastoweul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe tel. (13) 435-30-12 email: gmina@miejscepiastowe.pl
Wygenerowano: 19 kwietnia 2024r. 00:26:55
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.