Urząd Gminy Miejsce Piastowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Załączniki:

1. Uchwała Nr XXX/218/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok Plik pdf 30.45 KB
2. Uchwała Nr XXX/219/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIX/217/12... Plik pdf 640.04 KB
3. Uchwała Nr XXX/220/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miejsce Piastowe Plik pdf 23.38 KB
4. Uchwała Nr XXX/221/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy Miejsce Piastowe Plik pdf 22.44 KB
5. Uchwała Nr XXX/222/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji Rady Gminy Miejsce Piastowe Plik pdf 21.79 KB
6. Uchwała Nr XXX/223/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Miejsce Piastowe Plik pdf 20.91 KB
7. Uchwała Nr XXX/224/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok Plik pdf 60.01 KB
8. Uchwała Nr XXX/225/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejsce Piastowe na 2013 rok Plik pdf 79.27 KB
10. Uchwała Nr XXX/227/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zgody na używanie herbu Gminy Miejsce Piastowe Plik pdf 12.60 KB
11. Uchwała Nr XXX/228/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe Plik pdf 13.75 KB
12. Uchwała Nr XXX/229/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe Plik pdf 14.20 KB
13. Uchwała Nr XXX/230/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia do wykonywania zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego... Plik pdf 14.41 KB
14. Uchwała Nr XXXI/231/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 marca 2013 r. o uchyleniu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego „Targowiska-2”, „Rogi-5”, „Rogi-6” w gminie Miejsce Piastowe. Plik pdf 12.16 KB
15. Uchwała Nr XXXI/232/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 marca 2013 r. o uchyleniu uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plik pdf 12.29 KB
16. Uchwała Nr XXXI/233/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Plik pdf 329.37 KB
18. Uchwała Nr XXXI/235/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Miejsce Piastowe środków stanowiących fundusz sołecki. Plik pdf 11.45 KB
19. Uchwała Nr XXXI/236/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym do prowadzenia postępowań ... Plik pdf 90.24 KB
20. Uchwała Nr XXXI/237/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 108.80 KB
21. Uchwała Nr XXXI/238/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Plik pdf 12.91 KB
22. Uchwała Nr XXXI/239/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 5 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 402.45 KB
23. Uchwała Nr XXXI/240/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Targowiska 1” w Gminie Miejsce Piastowe. Plik pdf 334.20 KB
24. Uchwała Nr XXXI/241/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejsce Piastowe w 2013 r.”. Plik pdf 186.65 KB
25. Uchwała Nr XXXI/242/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych. Plik pdf 16.41 KB
26. Uchwała Nr XXXI/243/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność komunalną gminy. Plik pdf 406.38 KB
27. Uchwała Nr XXXI/244/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 13.21 KB
28. Uchwała Nr XXXII/245/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Plik pdf 405.80 KB
29. Uchwała Nr XXXII/246/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 156.88 KB
30. Uchwała Nr XXXII/247/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym. Plik pdf 430.98 KB
31. Uchwała Nr XXXII/248/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zkładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 170.96 KB
32. Uchwała Nr XXXII/249/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie regulaminu okreslającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania ... Plik pdf 98.51 KB
33. Uchwała Nr XXXII/250/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Miejsce Piastowe - Anielska Górka". Plik pdf 3.88 MB
34. Uchwała Nr XXXII/251/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian nr 6 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejsce Piastowe Plik pdf 172.86 KB
35. Uchwała Nr XXXII/252/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "MIEJSCE PIASTOWE 1" w Gminie Miejsce Piastowe Plik pdf 305.77 KB
36. Uchwała Nr XXXII/253/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie założenia cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Miejsce Piastowe Plik pdf 22.78 KB
38. Uchwała Nr XXXII/255/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej Plik pdf 14.66 KB
39. Uchwała Nr XXXII/256/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej Plik pdf 14.57 KB
40. Uchwała Nr XXXII/257/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie zabezpieczenia umowy z Samorządem Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w formie weksla niezupełnego (in blanco) wraz z deklaracją welslową Plik pdf 20.01 KB
41. Uchwała Nr XXXIII/258/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 czerwca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 16.07 KB
42. Uchwała Nr XXXIII/259/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejsce Piastowe za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok. Plik pdf 12.96 KB
43. Uchwała Nr XXXIII/260/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe za 2012 rok. Plik pdf 13.26 KB
44. Uchwała Nr XXXIII/261/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Plik pdf 271.09 KB
45. Uchwała Nr XXXIII/262/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażania zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów ... Plik pdf 16.22 KB
46. Uchwała Nr XXXIII/263/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli ... Plik pdf 22.80 KB
47. Uchwała Nr XXXIII/264/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych ... Plik pdf 18.04 KB
49. Uchwała Nr XXXIII/266/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników ... Plik pdf 18.61 KB
50. Uchwała Nr XXXIII/267/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 czerwca 2013 r.w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 15.11 KB
51. Uchwała Nr XXXIII/268/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 czerwca 2013 r.w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe ... Plik pdf 38.19 KB
52. Uchwała Nr XXXIII/269/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 czerwca 2013 r.w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy miejscowości Widacz”. Plik pdf 231.24 KB
53. Uchwała Nr XXXIII/270/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 czerwca 2013 r.w sprawie odmowy uchylenia uchwały Nr XXXI/241/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 marca 2013 r. Plik pdf 38.52 KB
54. Uchwała Nr XXXIII/271/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 czerwca 2013 r.w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej. Plik pdf 15.45 KB
55. Uchwała Nr XXXIV/272/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 5 lipca 2013 r.w sprawie przekazania skargi wraz z aktami sprawy oraz odpowiedzią Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Rzeszowie. Plik pdf 80.19 KB
56. Uchwała Nr XXXIV/273/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie odmowy uchylenia uchwały Nr XXXI/232/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 marca 2013 r. Plik pdf 48.34 KB
57. Uchwała Nr XXXIV/274/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody. Plik pdf 16.32 KB
58. Uchwała Nr XXXV/275/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Plik pdf 248.64 KB
60. Uchwała Nr XXXV/277/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Plik pdf 14.96 KB
61. Uchwała Nr XXXV/278/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań ... Plik pdf 19.41 KB
66. Uchwała Nr XXXV/283/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi. Plik pdf 32.70 KB
67. Uchwała Nr XXXVI/284/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Plik pdf 399.27 KB
68. Uchwała Nr XXXVI/285/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie współpracy ... Plik pdf 14.06 KB
69. Uchwała Nr XXXVII/286/2013 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej ... Plik pdf 14.50 KB
70. Uchwała Nr XXXVII/287/2013 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wspólnym przedsięwzięciu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Plik pdf 17.25 KB
71. Uchwała Nr XXXVII/288/2013 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Plik pdf 232.50 KB
73. Uchwała Nr XXXVII/290/2013 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego Plik pdf 19.32 KB
74. Uchwała Nr XXXVII/291/2013 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zabezpieczenia umowy z Samorządem Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w formie weksla niezupełnego (in blanco) wraz z deklaracją wekslową Plik pdf 15.88 KB
75. Uchwała Nr XXXVII/292/2013 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zabezpieczenia umowy z Samorządem Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w formie weksla niezupełnego (in blanco) wraz z deklaracją wekslową Plik pdf 15.78 KB
76. Uchwała Nr XXXVII/293/2013 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi ... Plik pdf 63.85 KB
77. Uchwała Nr XXXVIII/294/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Plik pdf 250.45 KB
78. Uchwała Nr XXXVIII/295/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiazania na realizację zadania pn. "Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych". Plik pdf 13.75 KB
79. Uchwała Nr XXXVIII/296/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej ... Plik pdf 14.69 KB
81. Uchwała Nr XXXIX/298/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. uchwała budżetowa Gminy Miejsce Piastowe na rok 2014 Plik pdf 329.21 KB
82. Uchwała Nr XXXIX/299/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejsce Piastowe Plik pdf 150.15 KB
83. Uchwała Nr XXXIX/300/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Panu Zagospodarowania Przestrzennego "Miejsce Piastowe 1" w Gminie Miejsce Piastowe Plik pdf 229.31 KB
84. Uchwała Nr XXXIX/301/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia do wykonywania zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego polegającego na zimowym utrzymaniu chodników ... Plik pdf 16.00 KB
86. Uchwała Nr XXXIX/303/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz ... Plik pdf 91.66 KB
87. Uchwała Nr XXXIX/304/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 r. Plik pdf 155.21 KB
88. Uchwała Nr XL/305/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 r. Plik pdf 1.21 MB
89. Uchwała Nr XL/306/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Głowienka 4" Plik pdf 1.41 MB
90. Uchwała Nr XL/307/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Rogi 8 - tereny rolnicze" Plik pdf 311.18 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył2013-01-23
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2013-01-23 08:25
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-01-04 14:24
Urząd Gminy Miejsce Piastoweul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe tel. (13) 435-30-12 email: gmina@miejscepiastowe.pl
Wygenerowano: 25 lipca 2024r. 18:12:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.