Urząd Gminy Miejsce Piastowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Załączniki:

1. Uchwała Nr XXXII/208/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok. Plik pdf 200.75 KB
3. Uchwała Nr XXXII/210/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 30.64 KB
4. Uchwała Nr XXXII/211/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 25.75 KB
5. Uchwała Nr XXXII/212/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 24.88 KB
6. Uchwała Nr XXXII/213/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejsce Piastowe na 2017 rok. Plik pdf 126.26 KB
7. Uchwała Nr XXXII/214/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawa – Prawo oświatowe. Plik pdf 157.20 KB
8. Uchwała Nr XXXII/215/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejsce Piastowe w 2017 r.” Plik pdf 209.87 KB
9. Uchwała Nr XXXII/216/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Plik pdf 83.28 KB
10. Uchwała Nr XXXII/217/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zaproszenia jednej nieokreślonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Miejsce Piastowe w ramach repatriacji. Plik pdf 42.15 KB
11. Uchwała Nr XXXII/218/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 101.15 KB
12. Uchwała Nr XXXII/219/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przygotowania i realizacji projektu pod nazwą „Instalacja systemów energii odnawialnej ... Plik pdf 17.29 KB
13. Uchwała Nr XXXII/220/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne. Plik pdf 228.43 KB
14. Uchwała Nr XXXII/221/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 192.80 KB
15. Uchwała Nr XXXII/222/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ... Plik pdf 104.49 KB
16. Uchwała Nr XXXII/223/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejsce Piastowe nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Głowienka. Plik pdf 16.59 KB
17. Uchwała Nr XXXII/224/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 16.86 KB
18. Uchwała Nr XXXII/225/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejsce Piastowe na lata 2013-2017. Plik pdf 107.41 KB
20. Uchwała Nr XXXIII/227/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na pokrycie planowanego deficytu budżetowego ... Plik pdf 17.31 KB
21. Uchwała Nr XXXIII/228/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Plik pdf 361.29 KB
22. Uchwała Nr XXXIII/230/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe. Plik pdf 396.99 KB
23. Uchwała Nr XXXIII/231/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejsce Piastowe ... Plik pdf 200.13 KB
25. Uchwała Nr XXXIII/233/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 16.38 KB
26. Uchwała Nr XXXIII/234/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 404.12 KB
28. Uchwała Nr XXXIII/236/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej. Plik pdf 15.89 KB
29. Uchwała Nr XXXIV/237/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Rozwój transportu ... Plik pdf 17.18 KB
30. Uchwała Nr XXXIV/238/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Widacz 2" Plik pdf 155.57 KB
32. Uchwała Nr XXXV/240/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Miejsce Piastowe do "Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020". Plik pdf 15.09 KB
33. Uchwała Nr XXXV/241/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru kandydatów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form ... Plik pdf 203.11 KB
34. Uchwała Nr XXXVI/242/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Miejsce Piastowe. Plik pdf 1.50 MB
35. Uchwała Nr XXXVI/243/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. Plik pdf 15.99 KB
36. Uchwała Nr XXXVII/244/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok. Plik pdf 444.01 KB
38. Uchwała Nr XXXVII/246/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejsce Piastowe za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok. Plik pdf 14.10 KB
39. Uchwała Nr XXXVII/247/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe za 2016 rok. Plik pdf 15.44 KB
40. Uchwała Nr XXXVII/248/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 411.03 KB
41. Uchwała Nr XXXVII/249/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym. Plik pdf 423.59 KB
42. Uchwała Nr XXXVII/250/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 238.20 KB
44. Uchwała Nr XXXVII/252/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miejsce Piastowe oraz likwidacji Ośrodka Administracji Szkolnej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 19.50 KB
45. Uchwała Nr XXXVIII/253/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok. Plik pdf 164.44 KB
46. Uchwała Nr XXXIX/254/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały Nr XXV/164/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego. Plik pdf 17.06 KB
48. Uchwała Nr XXXIX/256/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie wspólnej realizacji inwestycji budowy magistralnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 59.90 KB
49. Uchwała Nr XXXIX/257/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok. Plik pdf 292.69 KB
51. Uchwała Nr XXXIX/259/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przygotowania i realizacji projektu pod nazwą: „Budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów ... Plik pdf 153.00 KB
52. Uchwała Nr XXXIX/260/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Plik pdf 3.28 MB
53. Uchwała Nr XXXIX/261/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zgody na nabycie w drodze darowizny na własność Gminy Miejsce Piastowe części nieruchomości gruntowych stanowiących drogę wewnętrzną. Plik pdf 21.65 KB
54. Uchwała Nr XL/262/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok. Plik pdf 224.79 KB
55. Uchwała Nr XL/263/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/997/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego ... Plik pdf 17.81 KB
56. Uchwała Nr XL/264/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 lipca 2017 r. o uchyleniu uchwały Nr XXXIX/255/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania ... Plik pdf 15.81 KB
57. Uchwała Nr XLI/265/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaproszenia jednej nieokreślonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Miejsce Piastowe w ramach repatriacji Plik pdf 41.64 KB
58. Uchwała Nr XLI/266/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 sierpnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Sanoka Plik pdf 16.35 KB
59. Uchwała Nr XLI/267/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Plik pdf 365.78 KB
61. Uchwała Nr XLI/269/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochód Gminy Miejsce Piastowe za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny Plik pdf 100.96 KB
62. Uchwała Nr XLI/270/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w miejscowości Miejsce Piastowe Plik pdf 480.49 KB
63. Uchwała Nr XLI/271/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejsce Piastowe ... Plik pdf 106.47 KB
64. Uchwała Nr XLI/272/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe Plik pdf 211.40 KB
65. Uchwała Nr XLII/273/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 września 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe na lata 2017 – 2020”. Plik pdf 2.78 MB
66. Uchwała Nr XLII/274/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Plik pdf 300.62 KB
68. Uchwała Nr XLII/276/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 września 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni plenerowych i terenów rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe Plik pdf 298.10 KB
67. Uchwała Nr XLII/277/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miejsce Piastowe oraz likwidacji Ośrodka Administracji Szkolnej w Miejscu Piastowym Plik pdf 20.77 KB
68. Uchwała Nr XLIII/278/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zgody na nabycie w drodze prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Łężanach i Targowiskach. Plik pdf 18.71 KB
69. Uchwała Nr XLIII/279/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok. Plik pdf 166.51 KB
71. Uchwała Nr XLIV/281/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok. Plik pdf 353.82 KB
72. Uchwała Nr XLIV/282/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Plik pdf 15.17 KB
73. Uchwała Nr XLIV/283/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience w ośmioletnią ... Plik pdf 14.36 KB
74. Uchwała Nr XLIV/284/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łężanach w ośmioletnią ... Plik pdf 14.67 KB
75. Uchwała Nr XLIV/285/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Miejscu Piastowym w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym Plik pdf 15.15 KB
76. Uchwała Nr XLIV/286/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Rogach w ośmioletnią ... Plik pdf 15.06 KB
77. Uchwała Nr XLIV/287/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Św Jana Kantego w Targowiskach w ośmioletnią ... Plik pdf 18.62 KB
78. Uchwała Nr XLIV/288/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisławy Greli we Wrocance w ośmioletnią ... Plik pdf 14.67 KB
79. Uchwała Nr XLIV/289/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zalesiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zalesiu. Plik pdf 14.55 KB
80. Uchwała Nr XLIV/290/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi ... Plik pdf 62.04 KB
81. Uchwała Nr XLIV/291/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 października 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 141.52 KB
82. Uchwała Nr LXIV/292/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 106.97 KB
83. Uchwała Nr XLIV/293/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ... Plik pdf 112.73 KB
84. Uchwała Nr XLIV/294/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zgody na sprzedaż udziału wynoszącego 1/2 części własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, ... Plik pdf 15.07 KB
85. Uchwała Nr XLIV/295/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. Plik pdf 14.59 KB
86. Uchwała Nr XLV/296/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Zalesiu. Plik pdf 14.77 KB
87. Uchwała Nr XLVI/297/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok. Plik pdf 255.89 KB
88. Uchwała Nr XLVI/298/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MIEJSCE PIASTOWE NA ROK 2018. Plik pdf 883.75 KB
91. Uchwała Nr XLVI/301/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości gruntowych niezabudowanych. Plik pdf 52.58 KB
92. Uchwała Nr XLVI/302/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą gminną w miejscowości Wrocanka Plik pdf 706.82 KB
93. Uchwała Nr XLVI/303/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego polegającego na zimowym utrzymaniu chodników w ciągu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 36.77 KB
95. Uchwała Nr XLVII/305/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok. Plik pdf 340.33 KB
96. Uchwała Nr XLVII/306/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejsce Piastowe a Gminą Krosno ... Plik pdf 30.55 KB
97. Uchwała Nr XLVII/307/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Miejsce Piastowe Plik pdf 110.54 KB
98. Uchwała Nr XLVII/308/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej Plik pdf 13.09 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłRadni Gminy Miejsce Piastowe - Radni2017-02-14
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-02-27 15:50
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-01-28 09:47
Urząd Gminy Miejsce Piastoweul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe tel. (13) 435-30-12 email: gmina@miejscepiastowe.pl
Wygenerowano: 14 kwietnia 2024r. 13:51:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.