Urząd Gminy Miejsce Piastowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Załączniki:

Uchwała Nr XLVIII/309/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jedlicze. Plik pdf 205.46 KB
Uchwała Nr XLVIII/310/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok. Plik pdf 7.33 MB
Uchwała Nr XLVIII/311/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 4.07 MB
Uchwała Nr XLVIII/312/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 455.91 KB
Uchwała Nr XLVIII/313/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 365.21 KB
Uchwała Nr XLVIII/314/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 399.20 KB
Uchwała Nr XLVIII/315/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejsce Piastowe na 2018 rok. Plik pdf 2.88 MB
Uchwała Nr XLVIII/316/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miejsce Piastowe przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji. Plik pdf 3.31 MB
Uchwała Nr XLVIII/317/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejsce Piastowe oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w tych oddziałach przedszkolnych w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Plik pdf 318.40 KB
Uchwała Nr XLVIII/318/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejsce Piastowe w 2018 r.” Plik pdf 952.71 KB
Uchwała Nr XLVIII/319/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zgody na nabycie w drodze darowizny na własność Gminy Miejsce Piastowe części nieruchomości gruntowej. Plik pdf 282.48 KB
Uchwała Nr XLVIII/320/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejsce Piastowe na lata 2017-2023”. Plik pdf 16.34 MB
Uchwała Nr L/321/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. Plik pdf 4.32 MB
Uchwała Nr L/322/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe Plik pdf 4.15 MB
Uchwała Nr L/323/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miejsce Piastowe na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Plik pdf 752.94 KB
Uchwała Nr L/324/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miejsce Piastowe oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulującemu. Plik pdf 2.46 MB
Uchwała Nr L/325/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejsce Piastowe na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024. Plik pdf 2.02 MB
Uchwała Nr L/326/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejsce Piastowe w przedmiocie zmiany granic Gminy Miejsce Piastowe oraz określenia zasad i trybu przeprowadzania tych konsultacji. Plik pdf 1.40 MB
Uchwała Nr LI/327/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagórz. Plik pdf 13.35 KB
Uchwała Nr LI/328/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miejsce Piastowe na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Plik pdf 658.68 KB
Uchwała Nr LI/330/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć… pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejsce Piastowe. Plik pdf 280.16 KB
Uchwała Nr LI/331/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejsce Piastowe oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć. Plik pdf 528.52 KB
Uchwała Nr LI/332/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejsce Piastowe na lata 2018-2022. Plik pdf 1.20 MB
Uchwała Nr LI/333/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi. Plik pdf 725.05 KB
Uchwała Nr LI/334/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok. Plik pdf 8.44 MB
Uchwała Nr LI/335/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 3.98 MB
Uchwała Nr LII/336/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 1.09 MB
Uchwała Nr LIII/337/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej PIAST w Miejscu Piastowym. Plik pdf 864.46 KB
Uchwała Nr LIII/338/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej VIRIDI PIAST w Miejscu Piastowym. Plik pdf 849.58 KB
Uchwała Nr LIII/339/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok. Plik pdf 171.26 KB
Uchwała Nr LIII/340/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 3.42 MB
Uchwała Nr LIII/341/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Głowienka 4”. Plik pdf 1.06 MB
Uchwała Nr LIII/342/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „TARGOWISKA 1” w gminie Miejsce Piastowe. Plik pdf 2.61 MB
Uchwała Nr LIII/343/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Widacz 2” w gminie Miejsce Piastowe. Plik pdf 1.99 MB
Uchwała Nr LIII/344/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miejsce Piastowe prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej. Plik pdf 32.05 KB
Uchwała Nr LIII/345/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miejsce Piastowe udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej. Plik pdf 33.22 KB
Uchwała Nr LIII/346/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zgody na używanie herbu Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 21.43 KB
Uchwała Nr LIV/347/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok. Plik pdf 418.10 KB
Uchwała Nr LIV/348/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejsce Piastowe za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. Plik pdf 12.73 KB
Uchwała Nr LIV/349/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe za 2017 rok. Plik pdf 13.45 KB
Uchwała Nr LIV/350/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 389.90 KB
Uchwała Nr LIV/351/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym. Plik pdf 370.60 KB
Uchwała Nr LIV/352/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 370.68 KB
Uchwała Nr LIV/353/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka im. Janusza Korczaka w Miejscu Piastowym. Plik pdf 78.06 KB
Uchwała Nr LIV/354/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. Plik pdf 18.26 KB
Uchwała Nr LIV/355/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych i prowadzonych przez Gminę Miejsce Piastowe, ... Plik pdf 19.83 KB
Uchwała Nr LIV/356/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości gruntowych niezabudowanych. Plik pdf 57.11 KB
Uchwała Nr LIV/357/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Krośnieńskiego. Plik pdf 13.03 KB
Uchwała Nr LIV/358/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 14.21 KB
Uchwała Nr LV/359/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok. Plik pdf 305.68 KB
Uchwała Nr LV/360/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 737.68 KB
Uchwała Nr LV/361/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rogi 3A”. Plik pdf 3.67 MB
Uchwała Nr LV/362/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Łężąny 1”. Plik pdf 2.88 MB
Uchwała Nr LV/363/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 lipca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 48.20 KB
Uchwała Nr LV/364/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej. Plik pdf 30.63 KB
Uchwała Nr LVI/365/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok. Plik pdf 199.43 KB
Uchwała Nr LVI/366/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 904.33 KB
Uchwała Nr LVI/367/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi. Plik pdf 111.22 KB
Uchwała Nr LVII/368/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok. Plik pdf 415.56 KB
Uchwała Nr LVII/369/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek. Plik pdf 416.07 KB
Uchwała Nr LVII/370/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11 września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 148.87 KB
Uchwała Nr LVII/371/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Plik pdf 18.05 MB
Uchwała Nr LVII/372/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznej Gmin: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka i Korczyna, zlokalizowanych na obszarze MOF Krosno”. Plik pdf 575.96 KB
Uchwała Nr LVII/373/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 104.76 KB
Uchwała Nr LVII/374/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miejsce Piastowe miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Plik pdf 101.57 KB
Uchwała Nr LVII/375/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miejsce Piastowe prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej. Plik pdf 46.26 KB
Uchwała Nr LVII/376/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 125.52 KB
Uchwała Nr LVIII/378/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok. Plik pdf 224.76 KB
Uchwała Nr LVIII/379/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Plik pdf 47.47 KB
Uchwała Nr LIX/380/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok. Plik pdf 239.95 KB
Uchwała Nr LIX/382/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 118.60 KB
Uchwała Nr LIX/383/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Plik pdf 118.21 KB
Uchwała Nr LIX/384/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zgody na używanie herbu Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 30.41 KB
Uchwała Nr LX/385/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok. Plik pdf 391.32 KB
Uchwała Nr LX/386/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Plik pdf 972.74 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłEwa Rajchel - inspektor2018-02-22
Publikujący Katarzyna Liput - Podinspektor OA 2018-02-22 14:13
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2018-11-19 11:19
Urząd Gminy Miejsce Piastoweul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe tel. (13) 435-30-12 email: gmina@miejscepiastowe.pl
Wygenerowano: 18 lipca 2024r. 07:49:46
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.