Urząd Gminy Miejsce Piastowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Załączniki:

01. Uchwała Nr IV/10/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok Plik pdf 223.64 KB
03. Uchwała Nr IV/12/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miejsce Piastowe Plik pdf 81.15 KB
04. Uchwała Nr IV/13/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Gminy Miejsce Piastowe Plik pdf 69.99 KB
05. Uchwała Nr IV/14/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich Rady Gminy Miejsce Piastowe Plik pdf 75.81 KB
06. Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Miejsce Piastowe na 2015 rok Plik pdf 566.01 KB
07. Uchwała Nr IV/16/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Głowienka 4 - etap I" Plik pdf 4.61 MB
08. Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Targowiska 1" Plik pdf 5.01 MB
09. Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Rogi 8 - tereny rolnicze - etap I" Plik pdf 2.33 MB
11. Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie zgody na nabycie w drodze darowizny na własność Gminy Miejsce Piastowe nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę ogólnodostępną Plik pdf 53.07 KB
12. Uchwała Nr V/21/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok Plik pdf 696.31 KB
13. Uchwała Nr V/22/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Projekt wodociągu w Targowiskach" Plik pdf 53.46 KB
15. Uchwała Nr V/24/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejsce Piastowe w 2015 r." Plik pdf 206.79 KB
16. Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Gminie Miejsce Piastowe Plik pdf 249.73 KB
17. Uchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe Plik pdf 74.40 KB
18. Uchwała Nr VI/27/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia do wykonywania zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego polegającego na utrzymaniu chodników w ciągu dróg powiatowych ... Plik pdf 73.55 KB
19. Uchwała Nr VI/28/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015 r. Plik pdf 374.84 KB
20. Uchwała Nr VI/29/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 2.27 MB
21. Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym. Plik pdf 2.17 MB
22. Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 660.18 KB
24. Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 6 maja 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejsce Piastowe na lata 2013 - 2017. Plik pdf 112.67 KB
25. Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 535.71 KB
26. Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Rogi 9 - linia energetyczna 110 kV" Plik pdf 586.65 KB
27. Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Miejsce Piastowe 3" Plik pdf 593.73 KB
28. Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 81.94 KB
29. Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze gminnej nr 114974R w sołectwie Zalesie. Plik pdf 87.24 KB
32. Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejsce Piastowe za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok. Plik pdf 36.53 KB
33. Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe za 2014 rok. Plik pdf 41.62 KB
34. Uchwała Nr VII/43/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok. Plik pdf 302.52 KB
36. Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 2 czerwca 2015 r.w sprawie powołania oraz zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 82.15 KB
37. Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej . Plik pdf 49.38 KB
38. Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego. Plik pdf 13.67 KB
39. Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego. Plik pdf 13.77 KB
40. Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego. Plik pdf 16.72 KB
41. Uchwała Nr VIII/50/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. Plik pdf 368.04 KB
43. Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miejsce Piastowe na stałe obwody głosowania ... Plik pdf 167.20 KB
44. Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników. Plik pdf 14.62 KB
45. Uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Plik pdf 15.38 KB
46. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie zgody na nabycie na własność Gminy Miejsce Piastowe części nieruchomości gruntowej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Plik pdf 17.96 KB
47. Uchwała Nr VIII/56/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie zgody na nabycie na własność Gminy Miejsce Piastowe części nieruchomości gruntowej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Plik pdf 15.45 KB
49. Uchwała Nr VIII/58/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe Plik pdf 17.13 KB
50. Uchwała Nr VIII/59/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe Plik pdf 275.05 KB
51. Uchwała Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Plik pdf 27.69 KB
52. Uchwała Nr IX/61/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok Plik pdf 224.22 KB
53. Uchwała Nr IX/62/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 109.12 KB
54. Uchwała Nr IX/63/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejsce Piastowe Plik pdf 2.14 MB
55. Uchwała Nr IX/64/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność - sprawa w toku) Plik pdf 4.14 MB
56. Uchwała Nr IX/65/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "MIEJSCE PIASTOWE 1" w Gminie Miejsce Piastowe. Plik pdf 6.82 MB
57. Uchwała Nr IX/66/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie współpracy Gminy Miejsce Piastowe w Rzeczypospolitej Polskiej z Rejonem Drohobyckim na Ukrainie. Plik pdf 49.70 KB
58. Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej. Plik pdf 58.73 KB
59. Uchwała Nr IX/68/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 sierpnia 2015 r. o zmianie uchwały Nr LI/373/14 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 października 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego. Plik pdf 51.89 KB
60. Uchwała Nr X/69/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok Plik pdf 191.01 KB
61. Uchwała Nr X/70/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 września 2015 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka im. Matki Anny Kaworek w Łężanach. Plik pdf 77.42 KB
62. Uchwała Nr X/71/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku im. Matki Anny Kaworek w Łężanach, dodatkowej ... Plik pdf 108.07 KB
63. Uchwała Nr X/72/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i ktubów dziecięcych, prowadzonego przez Wójta Gminy Miejsce Piastowe Plik pdf 101.12 KB
65. Uchwała Nr X/74/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejsce Piastowe Plik pdf 511.62 KB
66. Uchwała Nr X/75/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Targowiska 1" w Gminie Miejsce Piastowe Plik pdf 632.89 KB
67. Uchwała Nr X/76/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Widacz 1" w Gminie Miejsce Piastowe Plik pdf 606.72 KB
68. Uchwała Nr X/77/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016 - 2019 Plik pdf 59.49 KB
69. Uchwała Nr X/78/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 września 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi. Plik pdf 32.57 KB
71. Uchwała Nr XI/80/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok Plik pdf 149.09 KB
72. Uchwała Nr XII/81/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 13 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego. Plik pdf 19.49 KB
73. Uchwała Nr XII/82/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok. Plik pdf 368.50 KB
75. Uchwała Nr XII/84/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 13 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 251.62 KB
78. Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 13 października 2015 r. o zmianie uchwały Nr XXIV/170/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 16.77 KB
79. Uchwała Nr XIII/88/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok. Plik pdf 195.61 KB
81. Uchwała Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia, opłaty targowej, ustalenia jej stawki, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów ... Plik pdf 108.79 KB
83. Uchwała Nr XIII/92/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 października 2015 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pomocy "Senior-WIGOR" we Wrocance. Plik pdf 51.15 KB
84. Uchwała Nr XIII/93/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 października 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy "Senior-WIGOR" we Wrocance. Plik pdf 109.17 KB
85. Uchwała Nr XIII/94/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi ... Plik pdf 68.03 KB
86. Uchwała Nr XIII/95/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej ... Plik pdf 625.19 KB
87. Uchwała Nr XIII/96/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizacje zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych ... " Plik pdf 16.66 KB
88. Uchwała Nr XIV/97/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok. Plik pdf 351.40 KB
90. Uchwała Nr XIV/99/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Plik pdf 119.99 KB
91. Uchwała Nr XIV/100/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz załączników do tej deklaracji i informacji Plik pdf 514.13 KB
92. Uchwała Nr XIV/101/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek rolny, informacji o gruntach oraz załączników do tej deklaracji i informacji Plik pdf 483.37 KB
93. Uchwała Nr XIV/102/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek leśny, informacji o lasach oraz załączników do tej deklaracji i informacji Plik pdf 459.35 KB
94. Uchwała Nr XIV/103/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia Gminie Miejsce Piastowe przez Gminę Korczyna realizacji zadania ... Plik pdf 14.18 KB
95. Uchwała Nr XIV/104/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przygotowania i realizacji projektu pod nazwą „Wykonanie oświetlenia ... Plik pdf 15.30 KB
96. Uchwała Nr XIV/105/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn.: „Wykonanie oświetlenia ... Plik pdf 14.81 KB
97. Uchwała Nr XV/106/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 grudnia 2015 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MIEJSCE PIASTOWE NA ROK 2016 Plik pdf 851.76 KB
98. Uchwała Nr XV/107/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe Plik pdf 307.42 KB
99. Uchwała Nr XV/108/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok Plik pdf 239.07 KB
100. Uchwała Nr XV/109/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych ... Plik pdf 528.91 KB
101. Uchwała Nr XV/110/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejsce Piastowe na lata 2015 - 2021 Plik pdf 9.87 MB
102. Uchwała Nr XV/111/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie zgody na nabycie w drodze darowizny na własność Gminy Miejsce Piastowe części nieruchomości gruntowych ... Plik pdf 20.57 KB
103. Uchwała Nr XVI/112/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego Plik pdf 15.66 KB
104. Uchwała Nr XVII/113/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok. Plik pdf 188.91 KB
105. Uchwała Nr XVII/114/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Miejsce Piastowe Plik pdf 26.59 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłRadni Gminy Miejsce Piastowe - Radni2015-02-11
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2015-02-16 13:01
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Admin 2018-07-12 14:57
Urząd Gminy Miejsce Piastoweul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe tel. (13) 435-30-12 email: gmina@miejscepiastowe.pl
Wygenerowano: 13 kwietnia 2024r. 09:25:00
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.