Urząd Gminy Miejsce Piastowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Załączniki:

1. Uchwała Nr XVIII/115/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok. Plik pdf 223.64 KB
2. Uchwała Nr XVIII/116/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miejsce Piastowe Plik pdf 30.13 KB
3. Uchwała Nr XVIII/117/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy Miejsce Piastowe Plik pdf 22.37 KB
4. Uchwała Nr XVIII/118/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich Rady Gminy Miejsce Piastowe Plik pdf 22.98 KB
5. Uchwała Nr XVIII/119/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania ... Plik pdf 123.10 KB
7. Uchwała Nr XVIII/121/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe Plik pdf 447.16 KB
8. Uchwała Nr XVIII/122/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o przekazanie Gminie Miejsce Piastowe prawa własności nieruchomości gruntowych Plik pdf 15.38 KB
9. Uchwała Nr XVIII/123/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 stycznia 2016 r. o uchyleniu uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: ... Plik pdf 13.62 KB
10. Uchwała Nr XVIII/124/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy ... Plik pdf 15.65 MB
11. Uchwała Nr XIX/125/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok. Plik pdf 483.72 KB
12. Uchwała Nr XIX/126/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie powołania doraźnej komisji pod nazwą "Komisja Inwentaryzacyjna". Plik pdf 16.24 KB
13. Uchwała Nr XIX/127/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejsce Piastowe w 2016 r.". Plik pdf 175.39 KB
14. Uchwała Nr XIX/128/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy ... Plik pdf 7.85 MB
15. Uchwała Nr XIX/129/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejsce Piastowe nieruchomości położonej w miejscowości Wrocanka. Plik pdf 17.50 KB
16. Uchwała Nr XIX/130/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie określenia zasad współpracy ... Plik pdf 18.16 KB
19. Uchwała Nr XIX/133/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie ... Plik pdf 16.66 KB
20. Uchwała Nr XIX/134/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 marca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 16.23 KB
21. Uchwała Nr XX/135/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok. Plik pdf 224.27 KB
22. Uchwała Nr XX/136/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPGZOZ w Miejscu Piastowym. Plik pdf 419.35 KB
23. Uchwała Nr XX/137/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 657.40 KB
24. Uchwała Nr XX/138/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym. Plik pdf 479.21 KB
25. Uchwała Nr XX/139/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 kwietnia 2016 r. o zmianie uwały w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejsce Piastowe na lata 2013 - 2017 Plik pdf 110.98 KB
26. Uchwała Nr XX/140/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "ZALESIE 2" w Gminie Miejsce Piastowe. Plik pdf 319.35 KB
27. Uchwała Nr XX/141/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "ZALESIE 2" w Gminie Miejsce Piastowe. Plik pdf 297.73 KB
28. Uchwała Nr XX/142/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi i przystąpienia do niego Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 121.51 KB
29. Uchwała Nr XX/143/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia formy i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta i członków najbliższej rodziny repatrianta, osiedlających się na terenie Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 109.26 KB
30. Uchwała Nr XX/144/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 14.96 KB
31. Uchwała Nr XX/145/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Krosno w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 16.16 KB
32. Uchwała Nr XX/146/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/997/14 ... Plik pdf 16.60 KB
33. Uchwała Nr XX/147/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 17.85 KB
34. Uchwała Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9maja 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok. Plik pdf 231.88 KB
35. Uchwała Nr XXII/149/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok. Plik pdf 453.22 KB
37. Uchwała Nr XXII/151/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wyrażania zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przygotowania i realizacji projektu pod nazwą "Rozwoju transportu ... Plik pdf 18.13 KB
38. Uchwała Nr XXIII/152/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22. czerwca 2016 r. w sprawie wyrażania zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Powiatem Krośnieńskim ... Plik pdf 16.39 KB
39. Uchwała Nr XXIII/153/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego Plik pdf 15.90 KB
40. Uchwała Nr XXIII/154/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok. Plik pdf 289.41 KB
41. Uchwała Nr XXIII/155/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejsce Piastowe za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok. Plik pdf 14.78 KB
42. Uchwała Nr XXIII/156/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe za 2015 rok . Plik pdf 15.11 KB
44. Uchwała Nr XXIII/158/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Plik pdf 105.92 KB
45. Uchwała Nr XXIII/159/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ... Plik pdf 808.76 KB
46. Uchwała Nr XXIII/160/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania Plik pdf 16.82 KB
47. Uchwała Nr XXIV/161/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok. Plik pdf 314.72 KB
49. Uchwała Nr XXV/163/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok. Plik pdf 336.26 KB
50. Uchwała Nr XXV/164/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego. Plik pdf 16.73 KB
54. Uchwała Nr XXVII/168/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok. Plik pdf 181.88 KB
56. Uchwała Nr XXVII/170/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miejsce Piastowe oraz likwidacji Ośrodka Administracji Szkolnej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 74.83 KB
57. Uchwała Nr XXVII/171/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych przy pomnikach przyrody znajdujących się na terenie Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 32.20 KB
58. Uchwała Nr XXVIII/172/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok. Plik pdf 164.09 KB
60. Uchwała Nr XXVIII/174/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania ... Plik pdf 16.69 KB
61. Uchwała Nr XXVIII/175/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy ... Plik pdf 7.45 MB
62. Uchwała Nr XXVIII/176/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 października 2016 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie ... Plik pdf 112.27 KB
63. Uchwała Nr XXVIII/177/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 16.12 KB
64. Uchwała Nr XXVIII/178/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Plik pdf 3.88 MB
65. Uchwała Nr XXVIII/179/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania ... Plik pdf 15.64 KB
66. Uchwała Nr XXVIII/180/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Miejsce Piastowe w okresie zimowym 2016/2017" Plik pdf 16.33 KB
67. Uchwała Nr XXVIII/181/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 4.04 MB
68. Uchwała Nr XXVIII/182/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ... Plik pdf 8.82 MB
69. Uchwała Nr XXVIII/183/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 14.43 KB
70. Uchwała Nr XXVIII/184/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 października 2016 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Krośnieńskiego zadania publicznego z zakresu zarządzania przystankami komunalnymi ... Plik pdf 35.77 KB
71. Uchwała Nr XXIX/185/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok. Plik pdf 207.01 KB
72. Uchwała Nr XXIX/186/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Sanoka. Plik pdf 13.75 KB
73. Uchwała Nr XXIX/187/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagórz. Plik pdf 14.08 KB
74. Uchwała Nr XXIX/188/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 listopada 2016 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 109.19 KB
75. Uchwała Nr XXIX/189/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 listopada 2016 r.w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ... Plik pdf 66.95 KB
76. Uchwała Nr XXIX/190/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejsce Piastowe nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Targowiska. Plik pdf 16.76 KB
77. Uchwała Nr XXIX/191/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej. Plik pdf 14.87 KB
78. Uchwała Nr XXIX/192/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej. Plik pdf 14.66 KB
79. Uchwała Nr XXX/193/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały Nr XXIII/153 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego. Plik pdf 13.78 KB
80. Uchwała Nr XXX/194/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2016 rok. Plik pdf 374.29 KB
81. Uchwała Nr XXX/195/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miejsce Piastowe ... Plik pdf 555.10 KB
82. Uchwała Nr XXX/196/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego ... Plik pdf 14.94 KB
83. Uchwała Nr XXX/197/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zgody na nabycie przez Gminę Miejsce Piastowe prawa własności nieruchomości gruntowych niezbudowanych. Plik pdf 15.19 KB
84. Uchwała Nr XXXI/198/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MIEJSCE PIASTOWE NA ROK 2017 Plik pdf 875.49 KB
86. Uchwała Nr XXXI/200/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok. Plik pdf 197.02 KB
87. Uchwała Nr XXXI/201/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejsce Piastowe na lata 2017 - 2019. Plik pdf 244.07 KB
88. Uchwała Nr XXXI/202/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miejsce Piastowe na lata 2017 - 2021. Plik pdf 260.60 KB
89. Uchwała Nr XXXI/203/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejsce Piastowe na lata 2017 - 2023. Plik pdf 14.96 KB
90. Uchwała Nr XXXI/204/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok. Plik pdf 291.47 KB
92. Uchwała Nr XXXI/206/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego. Plik pdf 17.22 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłRadni Gminy Miejsce Piastowe - Radni2016-01-27
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2016-02-09 13:58
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2018-10-09 11:32
Urząd Gminy Miejsce Piastoweul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe tel. (13) 435-30-12 email: gmina@miejscepiastowe.pl
Wygenerowano: 14 kwietnia 2024r. 13:06:54
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.