Urząd Gminy Miejsce Piastowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył2007-05-22
Publikujący Mariusz Dynowski - Admin 2007-09-03 13:02
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
10. Uchwała Nr XV/113/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XIV/104/04 w sprawie budżetu Gminy na 2004 rok. Plik doc 52.50 KB
02. Uchwała nr XIV/104/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2004 r. Plik doc 153.00 KB
01. Uchwała Nr XIV/103/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie przystąpienia do spółki pod nazwą Podkarpacki Lokalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Plik doc 50.50 KB
03. Uchwała Nr XIV/105/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejsce Piastowe... Plik doc 104.00 KB
04. Uchwała Nr XIV/106/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy. Plik doc 36.00 KB
05. Uchwała Nr XIV/108/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik doc 251.50 KB
06. Uchwała Nr XIV/109/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik doc 36.50 KB
07. Uchwała Nr XIV/110/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik doc 34.00 KB
08. Uchwała Nr XIV/111/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik doc 37.00 KB
09. Uchwała Nr XIV/112/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na... Plik doc 39.00 KB
11. Uchwała Nr XV/114/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miejsce Piastowe podmiotom nie zaliczonym do sektora... Plik doc 170.00 KB
12. Uchwała Nr XV/115/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia programu wspołpracy z organizacjami pozarządowymi na 2004 r. Plik doc 54.50 KB
13. Uchwała Nr XV/116/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy. Plik doc 39.50 KB
14. Uchwała Nr XV/117/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej... Plik pdf 600.79 KB
15. Uchwała nr XV/119/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej... Plik doc 202.50 KB
16. Uchwała Nr XV/121/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów. Plik doc 54.00 KB
17. uchwała Nr XV/122/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 4 marca 2204 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miejsce... Plik pdf 187.21 KB
18. Uchwała Nr XVI/124/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2003 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miejsce. Plik doc 277.50 KB
19. Uchwała Nr XVI/125/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2004 r. Plik doc 48.50 KB
20. Uchwała Nr XVI/126/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finasowego Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym. Plik doc 30.00 KB
21. Uchwała Nr XVI/127/04 rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym. Plik doc 35.00 KB
23. Uchwała nr XVI/129/04 rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania nazw ulicom i numeracji nieruchomości w sołectwie Wrocanka. Plik pdf 156.21 KB
24. uchwała Nr XVII/131/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własnośćGminy Miejsce Piastowe nieruchomości gruntowych niezabudowanych Plik doc 22.00 KB
25. Uchwała Nr XVIII/133/04 rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2004 r. Plik doc 102.00 KB
26. Uchwała Nr XVIII/134/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji projektu zmiany statutu sołectwa z mieszkańcami... Plik doc 103.50 KB
27. Uchwała Nr XVIII/135/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz porozumienia w ustaleniu wartości punktu w kategorii.. Plik doc 77.50 KB
28. Uchwała Nr XIX/137/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2004 r. Plik doc 78.00 KB
29. Uchwała Nr XIX/138/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. Plik doc 35.00 KB
30. Uchwała Nr XIX/139/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Plik doc 41.00 KB
32. Uchwała Nr XX/141/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Miejsce Piastowe na lata 2004 - 2013. Plik doc 32.50 KB
33. Uchwała Nr XX/142/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2004 r. Plik doc 205.00 KB
34. Uchwała Nr XX/143/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 września 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejsce Piastowe... Plik doc 123.50 KB
35. uchwała Nr XX/144/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 września 2004 r. w sprawie odmówienia uchylenia uchwałay własnej Nr XVIII/121/96 z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie ustalenia zasad... Plik doc 84.00 KB
36. Uchwała Nr XXI/145/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 września 2004 r. w sprawie przekazania skargi mieszkańców sołectwa Miejsce Piastowe, zamieszkałych przy ul. Łysogórskiej właściwemu... Plik doc 38.50 KB
37. Uchwała Nr XXI/146/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym. Plik doc 0.83 KB
38. Uchwała Nr XXI/147/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plik doc 145.50 KB
40. Uchwała Nr XXI/149/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie składników mienia komunalnego. Plik doc 34.50 KB
43. Uchwała Nr XXI/152/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie porozumienia z Powiatem Krośnieńskim dotyczącego udzielenia pomocy finansowej. Plik doc 39.00 KB
44. Uchwała Nr XXI/153/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2004 rok. Plik doc 86.50 KB
45. Uchwała Nr XXI/154/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie odpowiedzi i przekazania skargi wraz z aktami sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Rzeszowie. Plik doc 20.50 KB
46. Uchwała Nr XXI/155/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zlecenia Komisji rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej. Plik doc 20.00 KB
47. Uchwała Nr XXII/156/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 grudnia 2004 r, w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Plik doc 20.00 KB
48. Uchwała nr XXII/157/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2004 rok. Plik doc 70.50 KB
49. Uchwała Nr XXII/158/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik doc 32.00 KB
50. Uchwała Nr XXII/159/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami przysiółków Zalesie i Kolonia w przedmio Plik doc 92.50 KB
51. Uchwała Nr XXII/160/04 rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zlecenia Komisji rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej. Plik doc 289.50 KB
52. Uchwała Nr XXII/161/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Miejsce Piastowe. Plik doc 20.00 KB
42. Uchwała Nr XXI/151/04 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie uchylenia niektórych uchwał własnych. Plik doc 20.50 KB
Urząd Gminy Miejsce Piastoweul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe tel. (13) 435-30-12 email: gmina@miejscepiastowe.pl
Wygenerowano: 14 kwietnia 2024r. 12:41:52
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.