Urząd Gminy Miejsce Piastowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył2007-05-22
Publikujący Mariusz Dynowski - Admin 2007-09-03 13:02
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
01. Uchwała Nr XXXIII/232/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie budżetu Gminy Miejsce Piastowe na rok 2006. Plik doc 211.00 KB
02. Uchwała Nr XXXIII/233/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik doc 38.00 KB
03. Uchwała Nr XXXIII/234/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik doc 35.00 KB
04. Uchwała Nr XXXIII/235/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik doc 40.00 KB
05. Uchwała Nr XXXIII/236/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik doc 25.00 KB
06. Uchwała Nr XXXIII/237/06 Rady Gminy MIejsce Piastowe z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejsce Piastowe na 2006 rok. Plik doc 91.50 KB
08. Uchwała Nr XXXIII/239/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem na Plik doc 22.00 KB
09. Uchwała Nr XXXIII/240/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odp Plik doc 179.50 KB
10. Uchwała Nr XXXIII/241/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2006 r. w Gminie Mi Plik doc 23.50 KB
11. Uchwała Nr XXXIII/242/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Miejsce Piastowe. Plik doc 44.00 KB
13. Uchwała Nr XXXIV/244/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mies Plik doc 42.50 KB
14. Uchwała Nr XXXIV/245/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicz Plik doc 49.50 KB
17. Uchwała Nr XXXIV/248/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie należności pieniężnych , do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa. Plik doc 30.00 KB
18. Uchwała Nr XXXIV/249/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Podkarpackiego na uchwałę Nr XXX/218/05 z dnia 21 października 2005 r Plik doc 33.50 KB
19. Uchwała Nr XXXIV/250/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie przejęcia do wykonania części zadań z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego - budowa chodnika przy drodze Plik doc 53.50 KB
20. Uchwała Nr XXXIV/251/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych...utraciła moc na podstawie uchwały Nr XXXVI/263/06 z 31.05.2006 r Plik doc 54.50 KB
22. Uchwałą Nr XXXIV/253/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zwolnienia od opłat, którym podlega zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji gospodarczej i zgłoszenie zmiany Plik doc 61.00 KB
23. Uchwała Nr XXXIV/254/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejsce Piast Plik doc 84.00 KB
24. Uchwała Nr XXXIV/255/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgordy na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco". Plik doc 21.50 KB
25. Uchwała Nr XXXIV/256/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgordy na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco". Plik doc 22.00 KB
26. Uchwała Nr XXXV/257/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok i absolutorium dla Wójta Gminy Miejsce Piastowe. Plik doc 20.00 KB
27. Uchwała Nr XXXV/258/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy. Plik doc 21.50 KB
28. Uchwała Nr XXXV/259/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miejsce Piastowe nieruchomości guntowej niezabudowanej. Plik doc 22.00 KB
29. Uchwała Nr XXXV/260/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Sam. Pow. Kroś.utraciła moc na podst. uchwały Nr XXXVI/264/06 z 31.05.2006 Plik doc 54.00 KB
30. Uchwała Nr XXXV/261/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie wskazania zadania do złożenia wniosku o pomoc finansową z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkar Plik doc 20.00 KB
31. Uchwała Nr XXXVI/262/06 Rady Gminy Miejsce Piastowez dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2006 rok. Plik doc 85.00 KB
33. Uchwała Nr XXXVI/264/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Powiatu Krośnieńskiego i uchylenia uchwały własnej. Plik doc 35.00 KB
34. Uchwała Nr XXXVII/265/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na dofinansowanie inwestycji pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej.... Plik doc 21.00 KB
37. Uchwała Nr XXXVIII/268/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrow... Plik doc 33.50 KB
38. Uchwała Nr XXXVIII/269/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kulturyj w Miejscu Piastowym. Plik doc 33.50 KB
39. Uchwała Nr XXXVIII/270/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym. Plik doc 33.00 KB
40. Uchwała Nr XXXVIII/271/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe za I półrocze. Plik doc 29.50 KB
42. Uchwała Nr XXXVIII/273/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Plik doc 22.00 KB
44. Uchwała Nr XXXIX/275/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2006 rok. Plik doc 90.00 KB
48. Uchwała Nr XXXIX/279/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 września 2006 r. w sprawie nabycia nieruchomości. Plik doc 32.00 KB
49. Uchwała Nr XXXIX/280/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 września 2006 r. w sprawie nabycia nieruchomości. Plik doc 21.50 KB
50. Uchwała Nr XXXIX/281/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 września 2006 r. w sprawie nabycia na własność Gminy MIejsce Piastowe nieruchomości gruntowej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Plik doc 21.50 KB
51. Uchwała Nr XXXIX/282/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 września 2006 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Targowiskach. Plik doc 55.50 KB
53. Uchwała Nr XL/284/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 października 2006 r. w sprawie aktualności "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejsce Piastowe". Plik doc 22.00 KB
54. Uchwała Nr XL/285/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gmin Plik doc 37.00 KB
55. Uchwała Nr XL/286/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 października 2006 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2007 r. w Gminie Mi Plik doc 23.00 KB
56. Uchwała Nr XL/287/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w rzeszowie dotyczącego częściowego Plik doc 27.00 KB
57. Uchwała Nr XL/288/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2006 r. Plik doc 27.00 KB
58. Uchwała Nr XL/289/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 października 2006 r. w sprawie nie wyrażeia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej w drodze darowizny. Plik doc 21.00 KB
59. Uchwała Nr XL/290/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością gruntową. Plik doc 22.50 KB
60. Uchwała Nr XL/291/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 października 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego na 2007 rok na o Plik doc 288.00 KB
Urząd Gminy Miejsce Piastoweul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe tel. (13) 435-30-12 email: gmina@miejscepiastowe.pl
Wygenerowano: 14 kwietnia 2024r. 12:18:52
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.