Urząd Gminy Miejsce Piastowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Załączniki:

1. Uchwała Nr LXXIV/436/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2023 rok. Plik pdf 812.14 KB
2. Uchwała Nr LXXIV/437/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 8.88 MB
3. Uchwała Nr LXXIV/438/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe. Plik pdf 32.08 KB
4. Uchwała Nr LXXIV/439/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 175.71 KB
5. Uchwała Nr LXXIV/440/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejsce Piastowe na lata 2023 – 2027. Plik pdf 186.25 KB
6. Uchwała Nr LXXIV/441/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Gminy Miejsce Piastowe na 2023 rok. Plik pdf 83.60 KB
7. Uchwała Nr LXXIV/442/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich Rady Gminy Miejsce Piastowe na 2023 rok. Plik pdf 48.13 KB
8. Uchwała Nr LXXIV/443/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miejsce Piastowe na 2023 rok. Plik pdf 78.38 KB
9. Uchwała Nr LXXV/444/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2023 rok. Plik pdf 574.30 KB
10. Uchwała Nr LXXV/445/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 754.60 KB
11. Uchwała Nr LXXV/446/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miejsce Piastowe na lata 2021-2027. Plik pdf 6.02 MB
12. Uchwała Nr LXXV/447/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXI/422/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) na 2023 rok. Plik pdf 47.49 KB
13. Uchwała Nr LXXV/448/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 stycznia 2023 r. w spawie przyjęcia programu wsparcia osłonowego na rok 2023 pt. „Korpus Wsparcia Seniorów”. Plik pdf 118.34 KB
14. Uchwała Nr LXXV/449/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejsce Piastowe – etap I. Plik pdf 9.70 MB
15. Uchwała Nr LXXV/450/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o przekazanie Gminie Miejsce Piastowe prawa własności nieruchomości gruntowej. Plik pdf 47.97 KB
16. Uchwała Nr LXXV/451/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej. Plik pdf 72.97 KB
17. Uchwała Nr LXXV/452/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miejsce Piastowe jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Plik pdf 38.65 KB
18. Uchwała Nr LXXV/453/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 1976R. Plik pdf 1.63 MB
19. Uchwała Nr LXXVI/454/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Krosno. Plik pdf 43.76 KB
20. Uchwała Nr LXXVI/455/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2023 rok. Plik pdf 842.46 KB
21. Uchwała Nr LXXVI/456/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 1.25 MB
22. Uchwała Nr LXXVI/457/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejsce Piastowe na lata 2023 – 2025. Plik pdf 1.26 MB
23. Uchwała Nr LXXVI/458/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia żłobków Gminy Miejsce Piastowe w Zespół Żłobków Gminy Miejsce Piastowe, nadania temu zespołowi statutu oraz nadania statutów poszczególnym żłobkom wchodzącym w skład Zespołu Żłobków Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 242.17 KB
24. Uchwała Nr LXXVI/459/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych i prowadzonych przez Gminę Miejsce Piastowe, dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w tych żłobkach oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat. Plik pdf 51.10 KB
25. Uchwała Nr LXXVI/460/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej. Plik pdf 40.26 KB
26. Uchwała Nr LXXVII/461/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” – LIFE PODKARPACKIE”. Plik pdf 35.49 KB
27. Uchwała Nr LXXVII/462/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejsce Piastowe w 2023 r.” Plik pdf 177.91 KB
28. Uchwała Nr LXXVII/463/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ŁĘŻANY 1” w gminie Miejsce Piastowe. Plik pdf 3.47 MB
29. Uchwała Nr LXXVII/464/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Łężany 2” w gminie Miejsce Piastowe. Plik pdf 3.62 MB
30. Uchwała Nr LXXVII/465/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 marca 2023 r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Krosno. Plik pdf 194.93 KB
31. Uchwała Nr LXXVII/466/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2023 rok. Plik pdf 1.01 MB
32. Uchwała Nr LXXVII/467/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 966.45 KB
33. Uchwała Nr LXXVIII/468/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Plik pdf 31.97 KB
34. Uchwała Nr LXXVIII/469/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2023 rok. Plik pdf 393.26 KB
35. Uchwała Nr LXXVIII/470/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 1.24 MB
36. Uchwała Nr LXXVIII/471/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia „Klub Seniora” na terenie Gminy Miejsce Piastowe i połączenia go z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 26.90 KB
37. Uchwała Nr LXXVIII/472/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 56.96 KB
38. Uchwała Nr LXXVIII/473/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie zgody na używanie herbu Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 19.39 KB
39. Uchwała Nr LXXVIII/474/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie zgody na używanie herbu Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 33.80 KB
40. Uchwała Nr LXXVIII/475/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku. Plik pdf 134.92 KB
41. Uchwała Nr LXXIX/476/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 1.16 MB
42. Uchwała Nr LXXIX/477/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym. Plik pdf 723.78 KB
43. Uchwała Nr LXXIX/478/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 1.69 MB
44. Uchwała Nr LXXIX/479/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym oraz o odwołaniu jej członka. Plik pdf 56.22 KB
45. Uchwała Nr LXXIX/480/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 47.93 KB
46. Uchwała Nr LXXIX/481/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – klubach samopomocy pn. „Klub Senior+” oraz „Klub Seniora” położonych na terenie Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 40.36 KB
47. Uchwała Nr LXXIX/482/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2023 rok. Plik pdf 642.01 KB
48. Uchwała Nr LXXIX/483/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 9.19 MB
49. Uchwała Nr LXXIX/484/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej. Plik pdf 36.52 KB
50. Uchwała Nr LXXIX/485/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych dla 2 szt. drzew ustanowionych jako pomniki przyrody, rosnących na terenie gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 50.43 KB
51. Uchwała Nr LXXIX/486/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku. Plik pdf 122.05 KB
52. Uchwała Nr LXXX/487/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe wotum zaufania. Plik pdf 28.96 KB
53. Uchwała Nr LXXX/488/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejsce Piastowe za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok. Plik pdf 35.16 KB
54. Uchwała Nr LXXX/489/2023 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe za 2022 rok. Plik pdf 37.48 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłTristan Wojtuń - Referent2023-01-31
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2023-01-31 10:22
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2023-07-07 07:58
Urząd Gminy Miejsce Piastoweul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe tel. (13) 435-30-12 email: gmina@miejscepiastowe.pl
Wygenerowano: 18 kwietnia 2024r. 19:27:15
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.