Urząd Gminy Miejsce Piastowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Załączniki:

Uchwała Nr XXVI/229/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008 rok. Plik pdf 67.02 KB
Uchwała Nr XXVI/230/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu budowy elektrowni wiatrowych ... Plik pdf 400.21 KB
Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu budowy elektrowni wiatrowych ... Plik pdf 381.70 KB
Uchwała Nr XXVI/232/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu budowy elektrowni wiatrowych ... Plik pdf 444.66 KB
Uchwała Nr XXVI/234/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Miejsce Piastowe . Plik pdf 30.51 KB
Uchwała Nr XXVI/235/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2009. Plik pdf 34.06 KB
Uchwała Nr XXVI/236/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Miejsce Piastowe nieruchomości gruntowej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Plik pdf 21.83 KB
Uchwała Nr XXVI/237/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy na 2009 rok. Plik pdf 392.70 KB
01. Uchwała Nr XV/130/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Miejsce Piastowe na rok 2008. Plik pdf 2.61 MB
02. Uchwała Nr XV/131/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejsce Piastowe . Plik pdf 176.23 KB
03. Uchwała Nr XV/132/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 89.33 KB
04. Uchwała Nr XV/133/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 169.80 KB
05. Uchwała Nr XV/134/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 57.24 KB
06. Uchwała Nr XV/135/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie przyjecia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 70.79 KB
07. Uchwała Nr XV/136/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Statutowej Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 64.85 KB
11. Uchwała Nr XV/140/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z jednostkami samorządów terytorialnych (rezerwacja częstotliwości). Plik pdf 128.85 KB
12. Uchwała Nr XV/141/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia, pomiędzy Gminą Miejsce Piastowe a Województwem Podkarpackim (SEKAP). Plik pdf 470.70 KB
13. Uchwała Nr XV/142/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie przystąpienia do utworzenia stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”. Plik pdf 42.51 KB
14. Uchwała Nr XV/143/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady Gminy Miejsce Piastowe do udzielenia wyjaśnień. Plik pdf 38.45 KB
15. Uchwała Nr XV/144/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie odmówienia uchylenia uchwały własnej Nr XII/105/07. Plik pdf 43.58 KB
16. Uchwała Nr XVI/145/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejsce Piastowe na rok 2008. Plik pdf 44.53 KB
17. Uchwała Nr XVI/146/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi. Plik pdf 57.42 KB
18. Uchwała Nr XV/147/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Plik pdf 13.27 KB
20. Uchwała Nr XVI/149/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie zasad wyłapywania i postępowania ze zwierzętami bezdomnymi na obszarze Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 23.11 KB
21. Uchwała Nr XVI/150/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 15.01 KB
22. Uchwała Nr XVI/151/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną gminy. Plik pdf 53.30 KB
23. Uchwała Nr XVI/152/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych niezabudowanych. Plik pdf 14.54 KB
24. Uchwała Nr XVI/153/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz obciążenie służebnością drogową nieruchomości stanowiącej własność gminy. Plik pdf 14.32 KB
25. Uchwała Nr XVI/154/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych niezabudowanych. Plik pdf 12.77 KB
26. Uchwała Nr XVI/155/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Miejsce Piastowe nieruchomości gruntowej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Plik pdf 14.33 KB
27. Uchwała Nr XVI/156/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 11.10 KB
28. Uchwała Nr XVI/157/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie przekazania do rozpatrzenia Wojewodzie Podkarpackiemu skargi Barbary Brzęczek i Józefa Brzęczek Plik pdf 12.12 KB
29. Uchwała Nr XVII/158/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe za 2007 rok i absolutorium ... Plik pdf 11.36 KB
30. Uchwała Nr XVII/159/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy dla Gminy Krosno. Plik pdf 25.97 KB
31. Uchwała Nr XVII/160/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy dla Gminy Krosno. Plik pdf 25.69 KB
32. Uchwała Nr XVII/161/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie realizacji wspólnej inwestycji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie. Plik pdf 24.06 KB
33. Uchwała Nr XVII/162/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008 rok. Plik pdf 67.30 KB
34. Uchwała Nr XVII/163/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie odpowiedzi i przekazania skargi wraz z aktami sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Rzeszowie. Plik pdf 13.22 KB
35. Uchwała Nr XVII/164/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Gminy Miejsce Piastowe w postępowaniu ... Plik pdf 13.93 KB
38. Uchwała Nr XVII/167/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie przekazania do rozpatrzenia Wojewodzie Podkarpackiemu skargi Barbary Brzęczek i Józefa Brzęczek ... Plik pdf 11.91 KB
40. Uchwała Nr XVIII/169/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008 rok. Plik pdf 75.03 KB
41. Uchwała Nr XVIII/170/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej . Plik pdf 224.61 KB
42. Uchwała Nr XVIII/171/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 139.32 KB
43. Uchwała Nr XVIII/172/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym. Plik pdf 373.10 KB
44. Uchwała Nr XVIII/173/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 77.21 KB
45. Uchwała Nr XVIII/174/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Miejsce Piastowe 2” w gminie Miejsce Piastowe. Plik pdf 111.28 KB
46. Uchwała Nr XVIII/175/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Plik pdf 154.57 KB
47. Uchwała Nr XVIII/176/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego i złożenia wniosku do „Podkarpackiego Samorządowego ... Plik pdf 15.92 KB
48. Uchwała Nr XVIII/177/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy miejscowości Wrocanka”. Plik pdf 168.41 KB
50. Uchwała Nr XVIII/179/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną gminy. Plik pdf 15.89 KB
51. Uchwała Nr XVIII/180/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej. Plik pdf 13.66 KB
52. Uchwała Nr XX/181/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejsce Piastowe prowadzenia zadania publicznego należącego do Powiatu Krośnieńskiego. Plik pdf 29.86 KB
53. Uchwała Nr XX/182/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejsce Piastowe prowadzenia zadania publicznego należącego do Powiatu Krośnieńskiego. Plik pdf 27.56 KB
54. Uchwała Nr XX/183/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejsce Piastowe prowadzenia zadania publicznego należącego do Powiatu Krośnieńskiego. Plik pdf 27.48 KB
55. Uchwała Nr XX/184/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego. Plik pdf 25.33 KB
56. Uchwała Nr XX/185/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008 rok. Plik pdf 71.81 KB
57. Uchwała Nr XX/186/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XVIII/168/08 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego. Plik pdf 10.96 KB
59. Uchwała Nr XX/188/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 12.66 KB
60. Uchwała Nr XX/189/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Wieś z przyszłością, przyszłość na wsi ... " Plik pdf 14.74 KB
61. Uchwała Nr XX/190/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia projektu „Równy start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ... Plik pdf 15.19 KB
62. Uchwała Nr XX/191/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia projektu „Kluby Przedszkolaka - alternatywne formy edukacji przedszkolnej na terenie Gminy ... Plik pdf 15.92 KB
63. Uchwała Nr XX/192/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia projektu „Ja też potrafię- zajęcia specjalistyczne, dydaktyczno-wyrównawcze ... " Plik pdf 17.32 KB
64. Uchwała Nr XX/193/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia projektu „Zdrowy uczeń - twórczy uczeń” . Plik pdf 15.96 KB
65. Uchwała Nr XX/194/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 14.71 KB
66. Uchwała Nr XX/195/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną gminy. Plik pdf 13.77 KB
67. Uchwała Nr XX/196/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Plik pdf 128.49 KB
68. Uchwała Nr XXI/197/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008 rok. Plik pdf 93.84 KB
69. Uchwała Nr XXI/198/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Plik pdf 195.94 KB
70. Uchwała Nr XXI/199/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji z budżetu Gminy. Plik pdf 19.80 KB
71. Uchwała Nr XXI/200/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 16.97 KB
72. Uchwała Nr XXI/201/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną gminy. Plik pdf 15.60 KB
73. Uchwała Nr XXI/202/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 16.51 KB
74. Uchwała Nr XXI/203/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 12.45 KB
75. Uchwała Nr XXII/204/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008 rok. Plik pdf 40.87 KB
76. Uchwała Nr XXII/205/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przekształcenia ... Plik pdf 13.31 KB
77. Uchwała Nr XXIII/206/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008 rok. Plik pdf 80.52 KB
78. Uchwała Nr XXIII/207/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zgody na używanie herbu Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 11.17 KB
79. Uchwała Nr XXIII/208/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 17.10 KB
80. Uchwała Nr XXIII/209/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 16.80 KB
81. Uchwała Nr XXIII/210/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną gminy. Plik pdf 16.47 KB
82. Uchwała Nr XXIII/211/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej. Plik pdf 13.50 KB
83. Uchwała Nr XXIII/212/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Plik pdf 26.21 KB
84. Uchwała Nr XXIV/213/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008 rok. Plik pdf 85.96 KB
86. Uchwała Nr XXIV/215/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 października 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejsce Piastowe na lata 2008 - 2014. Plik pdf 2.68 MB
87. Uchwała Nr XXIV/216/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 października 2008 r. w sprawie utworzenia zespołów wychowania przedszkolnego. Plik pdf 55.78 KB
89. Uchwała Nr XXIV/218/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zgody na nabycie nieruchomości gruntowych na własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 18.92 KB
90. Uchwała Nr XXIV/219/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 października 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 13.61 KB
91. Uchwała Nr XXV/220/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008 rok. Plik pdf 28.89 KB
92. Uchwała Nr XXV/221/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 19.05 KB
93. Uchwała Nr XXV/222/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego. Plik pdf 16.20 KB
94. Uchwała Nr XXV/223/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie realizacji wspólnego zadania z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie. Plik pdf 13.82 KB
95. Uchwała Nr XXV/224/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości powiatu. Plik pdf 27.70 KB
96. Uchwała Nr XXV/225/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości powiatu. Plik pdf 27.54 KB
97. Uchwała Nr XXV/226/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości powiatu. Plik pdf 27.79 KB
98. Uchwała Nr XXV/227/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym. Plik pdf 56.41 KB
99. Uchwała Nr XXV/228/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie odpowiedzi i przekazania skargi wraz z aktami sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Rzeszowie. Plik pdf 26.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłMariusz Dynowski - Inspektor2008-01-04
Publikujący Mariusz Dynowski - Admin 2008-01-04 11:01
Urząd Gminy Miejsce Piastoweul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe tel. (13) 435-30-12 email: gmina@miejscepiastowe.pl
Wygenerowano: 13 kwietnia 2024r. 09:27:26
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.