Urząd Gminy Miejsce Piastowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Sporządzanie aktu urodzenia Podanie-akt stanu cywilnego.doc (31744 B)
 
Opis Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie takiego zdarzenia powinno nastąpić w ciągu 3 dni.
Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani:
1) ojciec dziecka albo matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala, albo inna osoba obecna przy porodzie,
2) lekarz albo położna.
3) jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w zakładzie opieki zdrowotnej, do zgłoszenia urodzenia jest obowiązany zakład opieki zdrowotnej.
Wymagane dokumenty:
- dowody osobiste ojca i matki,
- pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawionego przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej,
- odpis skrócony aktu małżeństwa, gdy dziecko pochodzi z małżeństwa; gdy dziecko nie pochodzi z małżeństwa - rejestruje matka przedkładając odpis skrócony aktu urodzenia; gdy matka dziecka jest rozwiedziona - przedkłada odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.
   
Sporządzanie aktu zgonu Podanie-akt stanu cywilnego.doc (31744 B) 2004-01-21
Opis Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.
Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
1) małżonek lub dzieci zmarłego,
2) najbliżsi krewni lub powinowaci,
3) osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,
4) osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,
5) administrator domu, w którym nastąpił zgon.
Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia zgonu jest obowiązany szpital lub zakład.
Wymagane dokumenty:
- karta zgonu wydana przez placówkę służby zdrowia,
- dowód osobisty zmarłego,
- książeczka wojskowa zmarłego,
- zezwolenie na pochowanie zwłok wystawione przez prokuratora (w przypadku, gdy śmierć nastąpiła na skutek wypadku).
   
Małżeństwa cywilne i konkordatowe Podanie-akt stanu cywilnego.doc (31744 B) 2004-01-21
Opis Wymagany wiek: kobieta - 18 lat; mężczyzna - 18 lat.
Wymagane dokumenty (do małżeństw cywilnych i konkordatowych przedkłada się takie same dokumenty):
- dowody osobiste,
- odpisy skrócone aktów urodzenia, jeżeli akty urodzeń osób zawierających małżeństwo znajdują się w innych USC,
- dowód unieważnienia (dowodem unieważnienia małżeństwa jest odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa), nieistnienia (dowodem nieistnienia małżeństwa jest odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienia małżeństwa) lub ustania małżeństwa w przypadku wcześniejszego pozostawania w związku małżeńskim (odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu przez rozwód albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie),
- złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
MAŁŻEŃSTWO CYWILNE:
Zawarcie małżeństwa następuje w urzędzie stanu cywilnego wybranym przez osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński.
Czas oczekiwania na ślub cywilny - 1 miesiąc liczony od następnego dnia po złożeniu zapewnień przedślubnych.
Akt małżeństwa sporządza się niezwłocznie po jego zawarciu.
MAŁŻEŃSTWO KONKORDATOWE:
Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo konkordatowe kierownik USC wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci. Zaświadczenie to wydawane jest przez kierownika USC miejsca zamieszkania jednej z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo konkordatowe i traci moc po upływie 3 miesięcy.
Zarówno wniosek o wydanie tego zaświadczenia, jak i samo zaświadczenie wolne są od opłat.
Po zawarciu małżeństwa konkordatowego duchowny sporządza zaświadczenie o zawarciu małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi i wraz z zaświadczeniem wystawionym przez kierownika USC przekazuje je w ciągu 5 dni do USC właściwego ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa, który to USC sporządza akt małżeństwa.
Nie zachowanie tego terminu powoduje, że nie zostanie sporządzony akt małżeństwa w USC.
Akt małżeństwa sporządza się niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu, w którym do USC nadeszły wymagane prawem dokumenty.
   
Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą Podanie-zawarcie malzenstwa za granica.doc (39424 B) 2004-01-22
Opis Obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający obywatelstwa żadnego państwa zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą może otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim może on zawrzeć małżeństwo.
Zaświadczenie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania osoby, której zaświadczenie dotyczy. Jeżeli osoba występująca z wnioskiem o wydanie zaświadczenia nie ma w kraju miejsca zamieszkania właściwy do wydania zaświadczenia jest USC ostatniego miejsca zamieszkania wnioskodawcy w Polsce. Jeżeli obywatel polski zamieszkały za granicą nie miał miejsca zamieszkania w Polsce albo nie można ustalić jego ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce albo wyjechał z Polski przed ukończeniem 16 roku życia i stale przebywa za granicą, zaświadczenie wydaje konsul.
Wniosek składa osoba zainteresowana osobiście sprawą. Wniosek można złożyć także za pośrednictwem polskich urzędów konsularnych.
Wymagane dokumenty:
1. Pisemne zapewnienie złożone przed kierownikiem USC w Miejscu Piastowym,
2. Odpis aktu urodzenia,
3. W przypadku osób, które pozostawały wcześniej w związku małżeńskim – dowód ustania (odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka, odpis skrócony aktu małżeństwa
z adnotacją o jego rozwiązaniu przez rozwód albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu
o rozwodzie), unieważnienia (odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa) lub nieistnienia tego małżeństwa (odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienia małżeństwa).
Zaświadczenie ważne jest przez 3 miesiące licząc od daty wydania.
   
Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego okresu oczekiwania   2004-01-22
Opis Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Jednakże kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.
Ze względu na konieczność określenia ważnych przyczyn niezbędny jest osobisty kontakt z kierownikiem USC. Wnioskodawca składa pisemne podanie wraz z uzasadnieniem.
Czas załatwienia sprawy: niezwłocznie
   
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń Podanie-akty stanu cywilnego 1.doc (38400 B) 2004-01-22
Opis Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:
1) odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego,
2) zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku,
3) zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.
Odpisy oraz zaświadczenia wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego. Odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku mogą być również wydane na wniosek innych osób, jeżeli wykażą one w tym interes prawny oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. Zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego może być także wydane na wniosek innych zainteresowanych osób.
   
Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą (transkrypcja) Wpis do ksiag zagr.aktu stanu cywilnego.doc (33792 B) 2004-01-26
Opis Wpisaniu podlegają akty urodzenia, małżeństwa zgonu sporządzone za granicą. Wpisanie następuje na na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu.
Transkrypcji dokonuje się w formie decyzji administracyjnej.
Wymagane dokumenty:
- oryginalny dokument,
- jego tłumaczenie na język polski.
  Ze względu na złożoność zagadnienia, zbieg przepisów krajowych i zagranicznych, różnorodność dokumentacji - konieczny kontakt osobisty. 
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
2004-01-26
Opis Akt stanu cywilnego nie zawierający wszystkich danych, które powinny być w nim zamieszczone, podlega uzupełnieniu.
Uzupełnienia dokonuje się na wniosek zainteresowanych podmiotów takich jak - sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego. uzupełnienia aktów stanu cywilnego i zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku mogą być również wydane na wniosek innych osób, jeżeli wykażą one w tym interes prawny oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. Uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się w formie decyzji administracyjnej.
   
Sprostowanie aktu stanu cywilnego   2004-01-26
Opis W akcie stanu cywilnego nie można dokonywać żadnych zmian, chyba że ustawa stanowi inaczej. Można jedynie sprostować oczywisty błąd pisarski i to należy do właściwości kierownika USC (droga administracyjna).
Natomiast w przypadku błędnego lub nieścisłego zredagowania aktu stanu cywilnego podlega on sprostowaniu przez sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek osoby zainteresowanej, prokuratora lub kierownika urzędu stanu cywilnego.
Dla dokonania administracyjnego sprostowania aktu stanu cywilnego konieczny jest osobisty udział zainteresowanego podmiotu.
Administracyjne sprostowanie aktu stanu cywilnego dokonywane jest w formie decyzji administracyjnej.
   
Odtworzenie aktu stanu cywilnego   2004-01-26
Opis 1. Dotyczy aktu sporządzonego w Polsce - w razie zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego, odtwarza się treść aktu stanu cywilnego wraz ze wzmiankami dodatkowymi na wniosek osoby zainteresowanej, organu państwowego lub z urzędu.
W razie zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego, treść odpisu aktu wpisuje się do ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, jeżeli istnieje odpis aktu.
Treść odtworzonego aktu wraz ze wzmiankami dodatkowymi oraz treść odpisu aktu wpisuje się do ksiąg stanu cywilnego urzędu stanu cywilnego miejsca sporządzenia aktu w zaginionej lub zniszczonej księdze.
2. Dotyczy aktu sporządzonego za granicą - jeżeli akt urodzenia, małżeństwa lub zgonu został sporządzony za granicą, a uzyskanie odpisu aktu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami, można odtworzyć jego treść na wniosek osoby zainteresowanej, organu państwowego lub z urzędu.
   
Uznanie dziecka ------------------ ( B) 2004-01-29
Opis Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić przez uznanie dziecka przez ojca.
Uznanie może nastąpić zarówno w chwili sporządzenia aktu urodzenia jak i po jego sporządzeniu. Można uznać dziecko nawet nie urodzone, jeżeli zostało już poczęte (w tej sytuacji wymagane jest ponadto zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan ciąży). Uznanie dziecka nie może nastąpić po jego śmierci, chyba że dziecko pozostawiło zstępnych. Jeżeli dziecko jest małoletnie, do jego uznania potrzebna jest zgoda matki. Jeżeli matka nie żyje albo jeżeli nie przysługuje jej władza rodzicielska, albo jeżeli porozumienie się z matką napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, zamiast jej zgody potrzebna jest zgoda ustawowego przedstawiciela dziecka. Do uznania dziecka poczętego potrzebna jest zgoda matki. Do uznania dziecka pełnoletniego potrzebna jest jego zgoda oraz zgoda matki, chyba że matka nie żyje albo porozumienie się z nią napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody.
Uznanie dziecka może nastąpić przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed sądem opiekuńczym, a za granicą - przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego rodzice są obywatelami polskimi. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu ojca lub dziecka, uznanie dziecka może nastąpić także przed notariuszem
Uznać dziecko można w każdym USC w Polsce bez względu na miejsce jego urodzenia. Jeżeli jednak oświadczenie o uznaniu dziecka zostało złożone przed konsulem i dotyczy dziecka urodzonego, wpisania takiego oświadczenia dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca sporządzenia aktu urodzenia, a dziecka poczętego, lecz nie urodzonego - w urzędzie stanu cywilnego miejsca zamieszkania matki.
Wymagane dokumenty:
- dowód osobisty biologicznego ojca i matki dziecka,
 - gdy oświadczenie o uznaniu dziecka składane jest w USC, w którym nie został sporządzony akt urodzenia dziecka, należy przedłożyć odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, 
- gdy matka dziecka jest rozwiedziona przedkłada prawomocny wyrok rozwodowy (celem ustalenia czy nie zachodzi domnienmanie pochodzenia dziecka od męża matki).
   
Nadanie dziecku nazwiska męża matki ------------------ ( B) 2004-01-29
Opis Jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem biologicznym tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem USC oświadczenie, że dziecko będzie nosiło nazwisko męża matki. Jeżeli dziecko ukończyło lat trzynaście, do nadania nazwiska męża matki potrzebne jest wyrażenie zgody przez dziecko osobiście. Nadanie dziecku nazwiska męża matki nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca, chyba że nazwisko ojca zostało nadane na podstawie sądowego ustalenia ojcostwa. Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki może być złożone w każdym USC. Konieczne jest osobiste stawiennictwo w USC.
Wymagane dokumenty:
- dowód osobisty matki dziecka i jej męża,
- odpis skrócony aktu małżeństwa
   
Zmiana imienia dziecka   2004-01-30
Opis Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia. Właściwy do przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia dziecka jest USC, w którym został sporządzony akt urodzenia dziecka. Konieczne jest osobiste stawiennictwo zarówno matki jak i ojca dziecka.
Wymagane dokumenty:
- dowody osobiste matki i ojca dziecka.
   
Powrót do nazwiska noszonego przed rozwodem   2004-01-30
Opis W ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem USC powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.
Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zwarciem małżeńswa można złożyć w każdym USC w Polsce.
Wymagane dokumenty:
- dowód osbisty
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie albo prawomocny wyrok rozwodowy.
   

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył2007-05-25
Publikujący Mariusz Dynowski - Admin 2007-09-03 13:02
Urząd Gminy Miejsce Piastoweul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe tel. (13) 435-30-12 email: gmina@miejscepiastowe.pl
Wygenerowano: 25 lipca 2024r. 18:48:46
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.