XML
Interpelacje i zapytania - VIII kadencja (2018-2023)

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w sprawach dotyczących gminy Radni mogą kierować interpelacje i zapytania do Wójta Gminy.

Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. 

Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłTristan Wojtuń - Referent2023-07-07
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2023-07-07 08:19
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2023-07-12 12:42