XML
TRYB UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ.

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej (art. 1 ust. 1 w/w ustawy).

 

Tryb udostępniania informacji publicznej :

 

1. Biuletyn Informacji Publicznej.

2. Wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z wyborów powszechnych (o terminie, miejscu i porządku obrad tych organów informuje się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miejsce Piastowe).

3. W drodze wyłożenia lub wywieszenia informacji w miejscach ogólnie dostępnych, albo też przez zainstalowanie w tych miejscach urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z tą informacją.

4. Na wniosek osoby żądającej udostępnienia informacji (postępowanie w sprawie udostępniania informacji publicznej).

Dostęp do informacji publicznej jest ograniczony w przypadkach:

- informacji niejawnej (tajemnicy państwowej i służbowej),
- informacji stanowiącej tajemnicę ustawowo chronioną (tajemnicę zawodową lub jednostki organizacyjnej),
- tajemnicy przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca zrezygnuje z przysługującego mu prawa,
- ze względu na prywatność osoby fizycznej, z dwoma wyjątkami:
  1. ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach fizycznych pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzania i wykonywania funkcji,
  2. osoba fizyczna rezygnuje z przysługującej ochrony jej prywatności.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłMariusz Dynowski - Inspektor2010-10-20
Publikujący Mariusz Dynowski - Admin 2010-10-20 12:53