Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz.Urz. UE L Nr119/1),  informuje się, iż:
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Miejsce Piastowe z siedzibą w Miejscu Piastowym
  ul. Dukielska 14.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe jest Pani Monika Bełch, dane kontaktowe: mbelch@miejscepiastowe.pl , tel. 134309762, kontakt osobisty w godzinach pracy Urzędu Gminy.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Miejsce Piastowe określonych ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, oraz wynikających z odrębnych ustaw.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
  na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z przepisami archiwalnymi tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia      18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, o ile przepisy szczegółowe nie określają innego terminu przechowywania.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy cytowanego rozporządzenia.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłMonika Bełch - Inspektor2018-05-25
Publikujący Katarzyna Liput - Podinspektor OA 2018-05-25 12:34
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-09-13 11:15