Wybrane akty prawne określające zakres informacji udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej :

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782  z późn. zm.), ma na celu realizację zapisanego w art. 61 Konstytucji RP prawa do dostępu do informacji o działaniach władz i podmiotów publicznych. Dokument ten zawiera zarówno definicję informacji publicznej, jak i katalog podmiotów zobowiązanych do jej upubliczniania oraz tryb ujawniania informacji. 

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej wprowadza przepisy wykonawcze do ustawy, określa strukturę Biuletynu, zakres publikowanych informacji jego funkcjonalność oraz wymogi bezpieczeństwa.

3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 z późn. zm.) regulująca zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych udostępnianych na stronach BIP.

4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2014.1114 j.t.) regulująca aspekty techniczne tworzenia systemów informatycznych obsługujących strony BIP. 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłMariusz Dynowski - Inspektor2007-09-03
Publikujący Mariusz Dynowski - Admin 2007-09-03 13:02