Uchwała Nr LIX/362/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejsce Piastowe na lata 2022-2024.