Uchwała Nr LIV/335/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejsce Piastowe na 2022 rok.