Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. Został on stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.  Jego zadaniem jest służyć wszystkim zainteresowanym zapewniając im łatwy dostęp do ważnych informacji publicznych.

Na jego stronach znajdziecie Państwo między innymi informacje dotyczące: 

          organów władzy samorządowej - osób sprawujących w nich funkcje, ich zadań i kompetencji,

          podjętych uchwał i zarządzeń,

          jednostek pomocniczych oraz organizacyjnych ,

          ogłoszonych przetargów,

          oświadczeń majątkowych,

          statutów, ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń.


Objaśnienie skrótów używanych w Biuletynie Informacji Publicznej:

BIP      -  Biuletyn Informacji Publicznej,

Dz.U.   -  Dziennik Ustaw,

JST     - Jednostka samorządu terytorialnego - gmina,

Numer JST     - numer jednostki samorządu terytorialnego z systemu TERYT (identyfikator podziału terytorialnego),

Kpa     -  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

  

Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej BIP. 

Wyjaśnienia dotyczące odnośników BIP: